กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ค. -18 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ค. -18 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/16811/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ค. – 18 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาฟิสิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้!ขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เขียนชุดคำสั่งทดสอบความถูกต้องของคำสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมู ลของหน่วยงานที่ไม,ซับซ้อนเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทำงานเครื่องการติดตั้ง ระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบคัน และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม,เหมาะสมขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม,เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตเพื่อให้การออก ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ต้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู,มือระบบและคู,มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก,ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก่ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
๑. ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและ การดำเนินงานติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและ ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั่งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง จิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
๓. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๔. ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๕. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ให้คำแนะนำชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อมแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
๗. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นจัดทำสถิติรายงานหรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสบุนภารกิจของส่วนราชการ
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเผยแพร่

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
๑. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศ ไทยและอาเขียน
๒. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school) และงานสิ่งแวดล้อม ศึกษาอาเขียน
๓. ร่วมดำเนินการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์
๔. ประสานงานและรับผิดชอบดูแลการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศึกษา
๔. เป็นวิทยากรและร่วมสนับสนุนงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
๖. พัฒนาและเขียนบทความ/คู่มือ/แฟ้มความรู้/เอกสารทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่ (อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง)
๗. รับผิดชอบการดำเนินงานสำนักงานสีเชียว (Green Office) ของกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา
๘. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกลุ่มสิ่งแวดล้อม ศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
๑. รวบรวมข้อมูลสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายจากโครงการภายใต้กลุ่มสิ่งแวดล้อม ศึกษาและนำมาวางระบบฐานข้อมูลของกลุ่มงาน
๒. จัดทำรายงานสรุปสถิติข้อมูลสมาชิก/เครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา และการบริหารสื่อ ประจำเดือน
๓. สนับสนุนงานวิชาการภายใต้การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา
๔. ดูแลระบบฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ของกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๔. จัดพิมพ์หนังสือโต้ – ตอบเกี่ยวกับเรื่องเวียนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๖. ตรวจสอบเอกสารให้มีเบื้อหาครบล้วนถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมล่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานที่ได้รับมอบหมาย
๙. พัฒนาและเขียนบทความ/คู่มือ/แฟ้มความรู้/เอกสารทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่ (อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง)
๑๐. รับผิดชอบการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 150๑๔๐๐๑:๒๐๑๔ และงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกลุ่มสิ่งแวดล้อม ศึกษา
๑๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกลุ่มสิ่งแวดล้อม ศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูลศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประเมินผล ข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
(๒) ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องด้น เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(๓) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลฃัอเท็จจริงแก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อมแก,ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติรายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงาน วิชาการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนด และปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑำฎระเบียบ เงื่อนไขและกฎหมายทีเกี่ยวกับ งานวิชาการสิ่งแวดล้อม


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยดำเนินการที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจพื้นที่ การเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อประสานงาน โดยร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย นักวิจัยในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนงานเอกสาร งานบริการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการโครงการวิจัยต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงานการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย การสำรวจพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย
๒. มีหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษในอากาศ
๓. มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์สารมลพิษในอากาศ โดยใช้โปรแกรมสถิติ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และISO/IEC ๑๗๐๒๔ สำหรับห้องปฏิบัติการ
๔.- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
–    ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
–    การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย
–    นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–    ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
–    ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    การวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างข้อมูลองค์กร


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ


นักวิชาการเผยแพร่

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมล่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ล่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ
–    กลยุทธ์/แนวทางการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แกไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ และระบบติดตามประเมินผล


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ล่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้ด้านระบบและข้อมูลการบริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน
–    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
–    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
–    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 18 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments