กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -28 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -28 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/16771/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างรังวัด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 28 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างรังวัด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายช่างรังวัด

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา


นายช่างเครื่องกล

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิขาเขียนแบบเครื่องกล


นายช่างเทคนิค

เป็นผู้ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต


นายช่างโยธา

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

เป็นผู้ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเป็นผู้!ด้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย ชนิดที่ ๒ ขึ้นไป


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำและการดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี รายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับ-รายจ่าย รวมถึง จัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ เงินฎีกา และจัดทำใบสำคัญ หักล้างเงินยืม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างรังวัด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังวัดและงานคำนวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ลักษณะและ ขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ จัดทำบันทึกข้อมูลและ รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการรังวัด การทำแผนที่ต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก การรังวัด ด้วยกล้องประมวลผลรวม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออากาศยาน ไร้คนขับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อมประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไข ข้อขัดช้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน ช่วยคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรเหมืองแร่ ในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ และการแต่งแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนในเรื่อง เกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร่ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ การอนุญาต การจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่เป็นไม้ ปูน โครงสร้าง ที่เป็นโลหะ และประมาณราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษา และ แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรกลขนาดหนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้Iชีในหน่วยงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบงาน ระบบการประมวลผลข้อมูล และระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานของผู้ใช้ในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะ นโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและก้าวทัน เทคโนโลยีอยู่เสมอ กำหนดแนวทางและดำเนินการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิค และการทำงานของระบบให้ตรงกับความต้องการและสภาพการใข้งานของ หน่วยงาน เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล ที่ยากและซับซ้อน ประสานการทำงานร่วมกันในโครงการพัฒนาระบบงาน สารสนเทศต่าง ๆ โดยมีบทบาท ในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที, ๑
–    ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี –    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
–    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมบุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ .


นายช่างรังวัด

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
– ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด การทำแผนที่ และการอ่านแผนที่
การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
–    ทดสอบทักษะเกี่ยวกับงานรังวัด –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่


นายช่างเครื่องกล

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
– ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล – หลักการทำงานของเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
–    ทดสอบทักษะเกี่ยวกับงานช่าง –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่


นายช่างเทคนิค

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
– ความรู้เกี่ยวกับงานเทคนิคทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับงานเทคนิคเหมืองแร่
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
–    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่


นายช่างโยธา

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
–    ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานโยธา –    ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้าง –    การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น –    การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
–    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ – ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะรวมถึง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการขับเครื่องจักรกลเบื้องต้น
การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
เ –    ทดสอบทักษะเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ รวมถึงการแก้!ขปัญหาเบื้องต้น –    ทดสอบทักษะด้านการขับเครื่องจักรกลเบื้องต้น –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ที่เป็นประโยขน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
– ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การจัดทำฐานข้อมูล และการเซียนชุดคำสั่ง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
–    ทดสอบทักษะเกี่ยวกับการเขียนชุดคำสั่ง –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ –    บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ –    ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 28 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments