กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2565

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/16718/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากงบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ประสานแผน ประมวลแผนงาน/โครงการ ด้านพัฒนาระบบบริหาร เพื่อประกอบการ กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของหน่วยงาน ด้านอำนวยการประสานราชการ การบริหารจัดการงาน ราชการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการตามระบบงาน และเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ของกรม รวบรวม ศึกษา นโยบาย บริบท เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๑.๒ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๓ ร่วมประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ และสรุปผลการติดตาม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแกิไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการบริหาร ราชการการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๑.๔ จัดพิมพ์รายงานการประชุม คำสั่ง/นโยบายของผู้บริหาร เพื่อสรุปและติดตามมติของที่ประชุม ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักฐานอ้างอิง
๑.๕ รวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรม
๑.๔ รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจและกลยุทธ์ของการพัฒนาระบบ บริหาร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๑.๕ ร่วมติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาประกอบการกำหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารงานของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธี๋ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
๑.๖ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
๒.๒ ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที,ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการทางวิชาการงานนโยบายและแผน แก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการงานนโยบายและแผนหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ ส่งเสริมนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของหน่วยงาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments