กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -26 พ.ค. 2565

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -26 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/16717/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 26 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการพยาบาลและ การสาธารณสุขในการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา ให้บริการพยาบาล ดำเนินการ แก้ไขบำบัดฟืนฟู พัฒนาและช่วยเหลือ ทางด้านสภาวะสุขภาพ โภชนาการ สุขาภิบาล อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว และครอบครัว ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูตามสภาวะ สุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
๑.๒ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเลี่ยง เพื่อให้การ ช่วยเหลือทางการพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
๑.๓ บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลเด็ก หรือเยาวชน ในสถานควบคุม ให้เกิดความปลอดภัย ตามสภาวะสุขภาพ
๑.๔ ดำเนินการแก้ไข บำบัด ฟืนฟู ให้แกเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว และรายงาน ผลเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๕ แนะนำให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว หรือครอบครัว เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสภาพ เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน หรือครอบครัวสามารถ ดูแลตนเองได้
๑.๖ ร่วมปฏิบัติงานในเซิงสหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการวางแผน การแก้ไขบำบัด ฟืนฟู การดูแลสุขภาวะกาย โภชนาการ สุขาภิบาล อาขีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
๑.๗ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านข้อมูล การส่งต่อและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพยาบาลและการสาธารณสุข
๑.๘ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานการพยาบาลและการสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๙ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
๒.๒ ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ให้คำแนะนำและให้บริการทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขแก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขและวิชาการที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. – 26 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments