กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -9 พ.ค. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -9 พ.ค. 2565 รวม 34 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://ehenx.com/16671/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,เชียงใหม่,นราธิวาส,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปัตตานี,เพชรบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สระแก้ว,สุรินทร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 9 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (พร.) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 24 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน ด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที,ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
(๖) มีความรู้และสามารถควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราขบัญญัติทางหลวง รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้ยานพาหนะมีนํ้าหนักบรรทุกเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
(๗) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
(๘) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
(๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งาน บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการชองผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ ประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๔) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๕) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธา

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความเข้าใจในการคิดเชิงวิเคราะห์และหาเหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์
๒. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๔. เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๑. ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน ก่อสร้างทาง การบำรุงรักษาทาง การทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ
๒. ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนดำเนินงานในการควบคุมกำกับ นํ้าหนักบรรทุก ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเดิม พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๖๑ และประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท
(๒) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)
๑. ประเมินจากความรู้ความสามารถ
๒. ประเมินจากบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความเข้าใจในการคิดเชิงวิเคราะห์และหาเหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์
๒. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๔. เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
๕. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
(๒) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)
๑. ประเมินจากความรู้ความสามารถ
๒. ประเมินจากบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 9 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมทางหลวงชนบท

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments