กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16546/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงาน เลขานุการกรม กรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี
๓.๓ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
๓.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ (Word/ Excel/ PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
๓.๕ มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ได้
๓.๖ มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้
๓.๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
๓.๘ มีทักษะ ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
๓.๙ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไต้ (เมื่อมีเหตุจำเป็น)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป

๕.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน อาทิ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดระบบงาน งานบริหารอาคารสถานที่ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นด้น
๕.๒ ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
ในด้านต่าง ๆ
๕.๓ ติดต่อและประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ สนับสนุนงานด้านอำนวยการ และการประชาสัมพันธ์
๔.๕ ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๕โดยส่ง ใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dca.sec0301@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 33024,44006,33019

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments