กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 ก.พ. 2565 รวม 50 อัตรา,

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 ก.พ. 2565 รวม 50 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการสัตว์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16321/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บังคับสุนัข
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,590-
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการสัตวทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบสัคเสือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบสัดเลือกทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕0 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัช สังกัด กองพ้นสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือน ระดับ พ.๒ ชั้น ๑๕ (๘1๕๙๐ บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั้วคราวเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังนี้.

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับสุนัข

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10590- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บังคับสุนัข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑-๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อ กองทัพบกรวมทั้งยึคมั๋’นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง อายุไม’เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ โดยนับอายุถึงวันที่ เปิดรับสมัครในวันแรก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๕ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗)
๑,๓ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ สำเร็จการฟิกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลด เป็นทหารกองหนุนแล้ว
๑.๓.๒ ทหารกองประจำการ สังกัด กองทัพบก ที่อยู่ในระหวางการรับราชการใน กองประจำการ และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๙๗ ซึ่งปลดประจำการ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับกองพันขึ้นไป ว่าจะได้รับการนำปลดๆ ไม่เกินวันที่ ๒ พ.ค. ๖๕)
๑.๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ลำหรับผู้,ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าพี่กำหนดไว้ หากสอบสัดเสือกได้แล้วจะใข้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิหรบรรจุดามคุณวุฒิ พี่ฅนมีอยู่ไม่ได้
๑.๕ มีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
๑.๖ มีรูปร่างบุคลิกลักษณะ และชนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสัก ที่ปรากฏเด่นชัดนอกร่มผ้า มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑ์ปกติ (๑๘.๕ – ๖๔.๙) ทั้งนี้ หากสูงหรือตากว่า เกณฑ์ปกติ ± ๒ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
๑.๗ ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันคีงาม
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาชองศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้!ทษ
๑,๑๒ ไม่เป็นผู้อยูในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
๑.๑๓ ไม่เคยเป็นผู้ลูกปลดเพราะความผิด หรือลูกไล่ออกจากราชการ
๑.๑๔ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ทหารมาก่อน
๑.๑๕ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๑.๑๖ งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มืยศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก
๑.๑๗ สำหรับลูกจ้าง หรือพนักงานราชการในสังกัดชองกองทัพบก ที่สมัครสอบจะต้องมี หนังสือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัด ในระดับกองพ้นหรือเทียบเท,าขึ้นไป
๑.๑๘ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกรมการสัตว์ทหารบกไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ ให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕๖๔
๑.๑๙ได้รับการรดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0V1D – 19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ เข็ม

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
๒.๒ ไม่รังเกียจสุนัข

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการสัตว์ทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการสัตว์ทหารบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments