มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 ก.พ. 2565 รวม 44 อัตรา,

มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 ก.พ. 2565 รวม 44 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

มทจ.พระนครเหนือ

ลิงค์: https://ehenx.com/16315/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,บุคลากร,พยาบาล,วิศวกร,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,390-24,140
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปราจีนบุรี,ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัคร

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไชเพิ่มเดิม และการอนุมัติให้เปิดสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390-24140 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิจัย

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24140- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • 1) ปริญญาตรีทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบจากสถาบัน ทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ขอเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
  – TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
  – TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
  – IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
  – TOEIC ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
  – K-STEP ไม่ต่ำกว่า 65
 • ได้รับปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

 • 1) ปริญญาตรีทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
  2) มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรี ทางบริหาร การศึกษา พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด ศิลปศาสตร์ เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคม วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

นักตรวจสอบภายใน

1) ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office Google Application การใช้งาน Internet และโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆ
4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • 1) ปริญญาตรี ทางด้านบริหาร ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบจากสถาบัน ทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ขอเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
  – TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
  – TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
  – IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
  – TOEIC ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
  – K-STEP ไม่ต่ำกว่า 65
 • ปริญญาตรี ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน , ฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการคลัง บริหารธุรกิจ
 • 1) ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
  2) มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ด้านการเงินและบัญชีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการคลัง การตลาด การพาณิชย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • 1) ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันเบื้องต้น การบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการและ ชุดคำสั่งสำเร็จรูปต่าง ๆ
  3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 1) ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
  2) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้งานในห้องสมุดและระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานห้องสมุด
  3) สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Eclipse , Visual Studio.NET (เน้น JAVA ภาษา C# หรือ VB) ได้
  4) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL, ORACLE , MS-SQL Server และ MySQL
  5) มีความรู้เรื่องการติดตั้งและบริหารจัดการ Server ในกลุ่ม Linux , Microsoft
  6) มีความรู้ด้าน Machine Learning หรือ AI หรือ Data Mining
  7) มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน , ฐานข้อมูล , ด้าน Network , Web Application และ Application บนระบบปฏิบัติการ Android , IOS (เช่น HTML , ASP Net , PHP , JAVA และอื่นๆ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานราชการได้ และพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา กรณีมีเหตุ เร่งด่วนฉุกเฉิน

บรรณารักษ์

1) ปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ และ สารสนเทศศาสตร์ หรือ สารนิเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศึกษา
2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office , Adobe PhotoShop, Adobe Acrobat, Google Application , การใช้ Social Network
3) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลได้
4) มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ
5) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote, Zotero เป็นต้น
6) มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล นำเสนอ บรรยาย เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้กับ ผู้ใช้บริการได้
7) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือมีผลทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ
8) มีความสามารถในการออกแบบและจัดสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น Adobe Photo Shop, Illustrator, Canva เป็นต้น


บุคลากร

ปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


พยาบาล

1) ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี


วิศวกร

 • คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
 • 1) ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2) มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร (กว.) งานไฟฟ้ากำลัง
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี ทางด้านโยธา หรือ ทางด้านก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 1) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2) มีประสบการณ์ช่วยสอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวัดละเอียดหรือประสบการณ์ทางด้านงานวัดละเอียด
 • 1) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทางไฟฟ้า
  2) มีความสามารถใช้โปรแกรม Autocad/Solidwork ได้ดี
  3) มีความสามารถอ่านแบบด้านไฟฟ้าได้ดี
  4) มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  5) ดูแล/ตรวจสอบ/แก้ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

นักวิจัย

1) คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
2) เคยเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

หรือ

1) คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
2) สามารถใช้งานซอฟแวร์ ANSYS , Creo และ MATLAB ได้
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

หรือ

1) คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านวัสดุศาสตร์ หรือ เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิเคราะห์ หรือ ฟิสิกส์ หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ด้านวิศวกรรมวัสดุ
2) มีความรู้ด้านการจำลองกระบวนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3) มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตและทดสอบ วัสดุพอลิเมอร์ หรือวัสดุวิศวกรรม

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทจ.พระนครเหนือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้
2. มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555- 2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035,1036 http://www.hrd.kmutnb.ac.th
3. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300
4. มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-000 ต่อ 5106

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 150 บาท ทุกตำแหน่ง ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว การรับสมัครมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะให้ สมัครสอบเพียงคนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

มทจ.พระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มทจ.พระนครเหนือ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments