Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 ก.พ. 2565 รวม 7 อัตรา,

มณฑลทหารบกที่ 41

ลิงค์: https://ehenx.com/16249/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสิบการประปา,พลขับรถ,พลสารวัตร,ผู้คุม,พลดุริยางค์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัคร

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๔๑

เรื่อง รับสมัครทหารกองหบุบและบุคคลพลเรือบชายบรรจุเข้ารับราชการ

ตามมณฑลทหารบกที่ ๔๑ มึความประสงค์รับสมัครทหารกองหบุบและบุคคลหลพึอบชาย เพี่อลอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับวาชกาวเป็นนายทหารประทวน (อัดรา สิบเอก) จ่าบวน ๖ อัดรา และ อัตราหล อาสาสมัคร จ่านวน ๕ อัดรา วายละเอยดคังนี้-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสิบการประปา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พลขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พลสารวัตร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


ผู้คุม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พลดุริยางค์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสิบการประปา

1) ทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1) หรือผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ขึ้นไป
2) เป็นบุคคลพลเรือนเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี งดรับผู้สมัคร ที่เกิด พ.ศ. 2554 – 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจําการ ตามพระราช บัญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ. 2547
3) จะต้องสําเร็จ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง


พลขับรถ

1) เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไปและ ไม่เกิน 30 ปี
2) จะต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก (เมื่อผ่านการสอบ คัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบการขับขี่รถยนต์ ณ กรมการขนส่งทหารบก และต้องได้รับเอกสารยืนยันการ สอบขับรถยนต์ผ่าน จากกรมการขนส่งทางบก จึงจะสามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)


พลสารวัตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุ หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
2) จะต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) จะต้องมีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ขึ้นไป


ผู้คุม

1) เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุ หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
2) จะต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) จะต้องมีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ขึ้นไป


พลดุริยางค์

1) เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ -ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
2) จะต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสามารถเล่นดีตรีสากลได้

วิชาที่สอบ

นายสิบการประปา

๓.๔.๑ วิชาทหารทั่วไป และแบบธรรมเนียมทหารเบื้องด้น ( ๓๐ คะแนน)
๓.๔.๒ วิชาภาษาไทย (๑๐ คะแนน )
๓.๔.๓ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (๑๐ คะแนน)
๓.๔.๔ วิชาศาสตร์พระราชา (๒๐ คะแนน) ■
๓.๔.๕ ภาคปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) (แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ ๔๑)


พลขับรถ

๔.๔.๑ วิชาทหารทั่วไป และแบบธรรมเนียมทหารเบื้องด้น ( ๓๐ คะแนน)
๔.๔.๒ วิชาภาษาไทย (๑๐ คะแนน)
๔.๔.๓ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (๑๐ คะแนน)
๔.๔.๔ วิชาศาสตร์พระราชา (๒๐ คะแนน)
๔.๔.๕ ภาคปฏิบัติ ( ๓๐ คะแนน) (สอบขับขี่รถยนต์ ณ สำนักงานขนล่ง
มณฑลทหารบกที่ ๔๑)


พลสารวัตร

๕.๔.๑ วิชาทหารทั่วไป และแบบธรรมเนียมทหารเบี้องด้น (£๐ คะแนน)
๕.๔.๒ วิชาภาษาไทย    (๒๐ คะแนน)
๕.๔.๓ วิชาภาษาอังกฤษพึ้นฐาน (๑๐ คะแนน)
๕.๔.๔ วิชาศาสตร์พระราชา    (๒๐ คะแนน)


ผู้คุม

๔.๔.๑ วิชาทหารทั่วไป และแบบธรรมเนียมทหารเบื้องด้น ( ๓๐ คะแนน)
๔.๔.๒ วิชาภาษาไทย (๑๐ คะแนน)
๔.๔.๓ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (๑๐ คะแนน)
๔.๔.๔ วิชาศาสตร์พระราชา (๒๐ คะแนน)
๔.๔.๕ ภาคปฏิบัติ ( ๓๐ คะแนน) (สอบขับขี่รถยนต์ ณ สำนักงานขนล่ง
มณฑลทหารบกที่ ๔๑)


พลดุริยางค์

๖.๔.๑ วิชาทหารทั่วไป และแบบธรรมเนียมทหารเบี้องต้น ( ๓๐ คะแนน)
๖.๔.๒ วิชาภาษาไทย    (๑๐ คะแนน)
๖.๔.๓ วิชาศาสตร์พระราชา (๑๐ คะแนน)
๖.๔.๔ วิชาทฤษฎีทางดนตรี (๒๐ คะแนน)
๖.๔.๕ ภาคปฏิบัติ ความรู้ทางดนตรี ( ๓๐ คะแนน )

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 41  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครที่

กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075383434

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มณฑลทหารบกที่ 41

แผนที่ file 1

Comments

comments