Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/16240/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

๑. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หรือสาขาวิชาอื่นทางด้าน สิ่งแวดล้อม
๒. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล ข้อมูลด้านการจัดการสิ่ง.แวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการให้เป็นไป ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๓. ช่วยปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาซนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔. ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๕. วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๖. ประสานการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ในการทำงานและให้เกิดผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๗. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลฺหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
๘. ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่ส่วนราชการ ภาคเอกขน และภาคประชาชน เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
๙. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติรายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะ ตำแหน่ง)
๑.® ความรู้ทั่วไป
–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
–    ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
๑.๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน)
พิจารณาจากประวัติ ทดสอบความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม กับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
จรรยาบรรณ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ file 1

Comments

comments