Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16225/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน) สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัด กระบี่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราว) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้เรื่องกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานแรงงาน

ปฏิบัติงานด้านแรงงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การรับคำร้อง หลักฐาน จัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว การตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว/สถานประกอบการ การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว โดยอาศัยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ต้องปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป การใช้ภาษาไทย ความสามารถทางด้านภาษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
๒. การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น ๑) ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการจัดหางาน

แผนที่ file 1

Comments

comments