Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -7 ก.พ. 2565

กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/16224/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 7 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป โดยมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ดังนี้
๑. การศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานด้านต่าง ๆ
๒. ร่วมประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักฯ ในการดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน เกี่ยวกับงานในโครงการ/กิจกรรมที่กองดำเนินการ และจัดทำรายงาน รวมถึงรายงานผล คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานภายใน นำส่ง ก.พ.ร. และเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๔. ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมดิที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่ง
๕. รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานและ นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๖. วางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในกลุ่มงาน
๗. ร่วมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผล
๘. ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสบุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๙. ร่วมตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเติม และระเบียบทีเกี่ยวข้อง
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๑.๔ พระราชบัญณ์ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๕ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที,ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ พระราชบัญญติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒.๒ พระราชบัณญ้ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๒.๔ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
ทำการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 7 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมพลศึกษา

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments