Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/16218/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร

ขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference)
การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ ชี่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทาน ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกิไขเพิ่มเดิม ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด ต่อมากระทรวงการคลังได้จัดสรรโควตาการรับคนพิการให้แกสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน ๒ คน ประกอบกับ สคร. เป็นส่วนราชการขนาดเล็ก มีกรอบ อัตรากำลังข้าราขการ ๑๗๒ อัตรา ลูกจ้างประจำ ๑ อัตรา และพนักงานราชการ ๓๐ อัตรา รวม ๒๐๓ อัตรา มีภารกิจประจำเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๕๓ แห่ง ซึ่งมีทรัพย์สินรวมกันถึง ๑๓,๕๗๒,๗๒๙ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สศร. ได้ดำเนินการจัดจ้างคนพิการแล้ว จำนวน ๒ ราย ซึ่งต่อมาผู้พิการ จำนวน ๑ ราย ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกใบสั่งจ้าง ดังนั้น สคร. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างคนพิการ เข้าทำงานทดแทนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกใบสั่งจ้างดังกล่าว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

๓.๑ เป็นผู้พิการ และเป็นผู้มีสัญขาติไทย
๓.๒ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษฺาระดับปริญญาตรี
๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๓.๔ ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

๔.๑ จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
๔.๒ รับโทรศัพท์
๔.๓ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนที่ file 1

Comments

comments