Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565 รวม 24 อัตรา,

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16208/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน(ด้านภาษาอังกฤษ),นักสื่อสารมวลชน(ด้านทั่วไป),นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,คีตคิลปีน(ด้านเพลงไทยเดิมชาย),ดุริยางคศิลปิน(กีตาร์ไฟฟ้า),ผู้ประกาศและรายงานข่าว,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่แกัไขเพิ่มเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


คีตคิลปีน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ผู้ประกาศและรายงานข่าว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี


นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เท้ยบเทำไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบตรวิชาชีพขั้นสูง


คีตคิลปีน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย)

๑. ต้องเข็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
๒. มีความรู้ความสามารถในการขับรัองคีตคิลป้ไทยํ ตรงตาม สมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
๓. เพคชาย อายุไม่เกิน ๔๐ ปี


ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า)

๑. ต้องเข็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๖) หรือเทียบเท่า
๒, มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี (กีต้าร์ไฟฟ้า) ได้เป็นอย่างดี ตรงตามสมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
๓. เพศชาย อายุไม่เกิน ๔๐ ปี


ผู้ประกาศและรายงานข่าว

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ ในระดับเดียวกันและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทางด้านประกาศและรายงานข่าว


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาไฟฟ้า
กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการ และการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการติดตามผลการรับพิง ติดตาม สถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศการดำเนิน รายการและการกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การใข้ภาษาพูดและภาษาเซียนที,ถูกต้องเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงาน ให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่าง์มีประสิทธิภาพ
๔. มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๕. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
๗. ผ่านการทดสอบเสียง


นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย บรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสตบันทึกเทปและ ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล. เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการติดตาม ผลการรับพิง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล,งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสาร ข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑.. มีความรู ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว และสามารถประมวลข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสำนักข่าวต่าง ๆ หรือจากแหล่งข่าวอื่น ๆ เพื่อใช้ในการผลิตข้อมูลข่าวสารได้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การใข้ภาษาพูดและภาษา เขียนที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาวเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงานให้ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี สามารถใช้ โปรแกรมสำเร็จ่รูปเพื่อนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของงาน
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดียิ่ง
๗. ผ่านการทดสอบการนำเสนอและรายงานข่าว
๘. สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด อาทิ การผลิตคลิป การจัดทำพรีเซนเทชั่น การสรุปการประชุมสำคัญ


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปจัดเตรียมการ ประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมี. ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อ สนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั่งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ประสาน ติดตามการปฏิบัติงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ ความสามารถในการใข้เครืองคอมพิวเตอร์ การใซ้อินเทอร์เน็ต และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำ
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การอัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ หรือของส่วนราชการ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้า ในอาชีพ การอัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการอัดสรรทุนการศึกษาและการนึกอบรม ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของ ส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์ อัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มิความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๓. มิความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕. มิความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำ
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ โสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดเตรียม ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรีอบรรยาย การเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ จัดหา ดูแล รักษา ช่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใชัเนการปฏิบัติงานประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา กระบวนการผลิต และเผยแพร่สื่อ โสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ประเภทเครืองเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉาย ดำเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
๓. มีความรู้ ความสมารถในการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานไต้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความรู้ ความสามารถในการชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. มีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
๖. มีความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อภาพและเสียงระบบ Non – Linear และการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับ การตัดต่อภาพและเสียงระบบ Non – Linear
๗. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่ง ประยุกต์ การจัดทำคู,มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒. มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสบุนให้เทคโนโลยี สารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
๓. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน เพื่อให้ไต้ ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
๔. มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมี คุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๕. มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานให้ความรู้ด้านระบบงานทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๖. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้ระบบงานเมือมืปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. มีความรู้ ความสามารถ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ข้อมูล Data Analytics และนำเสนอข้อมูลใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย (Data Visualization)


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ประสานงาน ดูแล บำรุงรักษาและ เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บและรักษาเอกํสารสำคัญของทางราชการ รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม เอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เพื่อ สนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มี อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต เอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่ ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำบัญชีและ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บันทึก รับ-ส่ง และจ้ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำ ทะเบียนคุมต่าง ๆ ตรวจสอบใบสำคัญ จัดทำรายงานการเงิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอนและ วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำบัญชี การเงินและงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ การเงินการคลังและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใซัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงาน
๓. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและชั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการที่กำหนดด้วยความละเอียดแม่นยำและรอบคอบ
๔. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานตามขอบเขต ภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนาฟิกอบรมและการแสดง นิทรรศการต่าง ๆ การเก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครืองโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครืองเสิยงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวิดีทัศน์ เพื่อประกอบ การประชุมสัมมนา หรือฟิกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๔. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟฟิก
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


คีตคิลปีน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย)

ปฏิบัติงานด้านคีตศิลปิน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และ เพลงสากล โดยการศึกษา จดจำบทเพลง โนัตเพลง จังหวะ ลีลา พ่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้อง เพลงต่าง ๆ การปีกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ การคัดลอกและเก็บรวบรวม และจัดเตรียม บทเพลง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวขัอง ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยเดิม เพื่อเผยแพร่งานต้านคีตศิลป็ไทย ให้ความรู้ ความบันเทิง แก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป้ไทย
๒. มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเพลงเดี่ยว ขับร้องเพลงหมู่ การปีกซ้อมร่วมกับวงดนตรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๓. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา จดจำบทเพลง ทำนองเพลง จังหวะ ลีลา พ่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการ ปฏิบัติงาน
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดึในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี


ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า)

ปฏิบัติงานด้านคุริยางคศิลป็ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีไทยหรือสากล โดยการใช้ เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การ‘รกซ้อมการบรรเลงเพลงต่าง ๆ ขิกซ้อมการบรรเลงเข้าวงดนตรี ศึกษา การอ่านโนัตเพลง จดจำบทเพลงทีใช้บรรเลง การจัดเตรียม จัดเก็บดูแลรักษาบทเพลง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ ที,เกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรี (กีต้าร์ไฟฟ้า) บรรเลงดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งไทยและสากล เพื่อเผยแพร่งานด้านดุริยางคศิลป็ ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก,สาธารณชน และผู้ที่สนใจ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
๒. มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการเขียนโน้ตเพลง อ่านโน้ตเพลง และบรรจุคำร้อง หรือคำประพันธ์ ให้เข้ากับท่านองเพลงได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีความพร้อมตลอดเวลาในการขิกซ้อม และปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน
๓. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงทีมีคุณคำและหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานดนตรีให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อืน อีกทั้งการให้บริการที่ดีแก่ ประชาชนทั่วไป


ผู้ประกาศและรายงานข่าว

ปฏิบัติงานด้านประกาศและรายงานข่าว ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านข่าว บทความ ประกาศ ข้อความภาษาไทย ภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างประเทศ การบรรยายบทสารคดี ติดตาม จัดทำรายงานข่าว สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในงานหรือพิธีต่าง ๆ รวบรวม เรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ บันทีกเสึยง รายการต่าง ๆ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในการประกาศและรายงานข่าว ประกาศ บทความ สารคดี และ ข้อความภาษาไทย ภาษาท้องถินและภาษาต่างประเทศ เพื,อเผยแพร1ออกอากาศทางสถานี วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในต้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนไต้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทิก ค่า Parameter ของอุปกรณ์ในการควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดซ้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง แบบอยำง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องล่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นด้น)
๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ ประโยชน้เ1นการปฏิบัติงาน
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วิชาที่สอบ

นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

ความรู้ทั่วไป .๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ทั่วไปด้านสื่อสารมวลชน วิทยุ และโทรทัศน์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง ๓. ความรู้เ,นการเขียนภาษาอังกฤษตามหัวข้อ ที่กำหนด
ทดสอบเสียงด้วยวิธีการอ่านข่าว/สารคดี/ บทความภาษาอังกฤษ


นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวซ้องกับพนักงาน ราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑.ความรู้ทั่วไปด้านสอสารมวลชน วิทยุ และ โทรทัศน์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์และการผลิต สื่อออนไลน์
ทดสอบการนำเสนอและการรายงานข่าว


นักจัดการงานทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที,เกียวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป ๖. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ทั่วไป(กี่ ยวกับระเบี ยบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก็ไข เพิ่มเดิม ๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์


นักทรัพยากรบุคคล

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๔. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ความรู้ทั่วไป ๑.ระเบียบและประกาศทีเกี่ยวฃัองกับ พนักงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา กระบวนการผลิต และเผยแพร่สื่อโสตทัศนศึกษา ๒. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ๓. การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ๔. ความรู้เกี่ยวกับการคัดต่อภาพ และเสียง ระบบ Non – Linear ๕. การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดต่อภาพ และ เสียงระบบ Non – Linear ๖. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗. การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศทีเกียวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๔. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์ (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร์ (Security) ๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล ๓. ความรู้เกี ยวกับการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และการอัดการฐานข้อมูล ๔. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ใช้สถิติและคัวเลขในการคาดคะเน พฤติกรรมผู้ใช้บริการ ๔. ความรู้เกี่ยวกับเครืองมือ Bl (Business intelligence) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสราง Data Visualization ๖. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๔๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิท้ลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม


เจ้าพนักงานธุรการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศทีเกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๔. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และ ที่แกี่ไขเพิ่มเดิม ๒. พระราชบัญญัติการอัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศท้เกียวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๔. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตคาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิท้ล ต!. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเดิม ๓. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายคำไข้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๖. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การบันทึกบัญชี เบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารและการจัดทำรายงานการเงิน
ความเหมาะสมกับดำแหน่ง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน โสตทัศนปกรณ์
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


คีตคิลปีน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย)

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก็บพนักงาน ราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๔. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง ๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ทดสอบการร้องเพลงไทยเดิม ๑. ขับร้องเพลงบังคับประเภทเพลงเถา ๑ เพลง โดยผู้สอบสามารถเลอก และเตรียมความพร้อม มาด้วยตนเองตามความถนัด จากเพลงที่ กำหนดให้ตังนี้ (เลือกเพียง ๑ เพลง) –    เพลงราตรีประดับดาว เถา ’ เพลงเขมรพวง เถา –    เพลงแขกต่อยหม้อ เถา ๒. ขับร้องเพลงบังคับประเภทสองชั้น ๑ เพลง โดยผู้สอบสามารถเลือก และเตรียมความพร้อม มาด้วยตนเองตามความถนัด จากเพลงที่ กำหนดให้ คังนี้ (เลือกเพียง ๑ เพลง) –    เพลงลาวคำหอม –    เพลงเขมรปีแก้วน้อย –    เพลงลาวดวงเดือน ๓. เลือกทำนองเพลง สำหรับนำมาขับร้องกับ บทอาศิรวาท ได้อย่างเหมาะสม ๑ เพลง โดยใข้บทอาศิรวาท (บทกลาง) จากกรรมการสอบ เป็นผู้กำหนดให้ในวันสอบปฏิบัติ
–    เพลงทองย่อน –    เพลงอัปสรสำอางค์ –    เพลงมหาชัย –    เพลงฝรั่งควง –    เพลงสระสม –    เพลงเหมราช
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า)

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับขำวสารทั่วไป .เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง ๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ทดสอบการบรรเลงกีตาร์!ฟฟ้า ๑. ทักษะการปฏิบัติ (กีตาร์!ฟฟ้า) โดยการทดสอบบรรเลงร,วมกับวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์เต็มวง จำนวนทั้งลัน ๒ เพลง และทดสอบการอ่านโน้ตดนตรี ๑ เพลง มีดังนี้ –    เพลงเส่เหลเมา –    เพลงโจโจ้ซัง –    ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล


ผู้ประกาศและรายงานข่าว

ความรู้ทั่วไป
๑. ระเบียบและประกาศทีเกียวข้องกับ พนักงานราชการทั่วไป
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบีย่บงานสารบรรณ
๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล
๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๑. ความรู้ด้านการประกาศและรายงานข่าว ทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์
๒. ความรู้ด้านการสื่อสาร และการใข้ภาษา
ทดสอบเสียงด้วยวิธีการอ่านข่าว/สารคดี/ บทความภาษาไทย
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


นายช่างไฟฟ้า

ความรู้ทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศทีเกียวข้องกับ พนกงานราชการทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๔. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕. ความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฺฤษ ๖. ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ๗. ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและ ระบบภาพ ๓. ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ๔. ระบบวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุ โทรทัศน์ในประเทศไทย ๕. ระบบเชื่อมสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสารโทรคมนาคม ๖. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ๗. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลดิมีเดีย ๘. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ ระบบอินเทอร์เน็ต ๙. เทคโนโลยีดิจิทัลในวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ ๑๐. ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และ ระบบปรับอากาศ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments