Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16202/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพันธุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ระนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) จบการศึกษาไม่ตากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๒) เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธุสัตว์ทดลองในหน่วยงาน
(๒) ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บ และบันทึกข้อมูลด้านสัตวบาล
(๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ,พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถที่วไป
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ อาหารสัตว์
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์
๒.๒ มีทักษะในการสื่อสาร
๒.๓ มีทักษะในการแก้ปัญหา
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพ ห่วงทิวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏีภาณไหวพริบ
๓.๓ มนษย์สัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 20 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Comments

comments