สนจ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.บุรีรัมย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15937/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในดำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรร หาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการ คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ
๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
๔) ช่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิยบัดิงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ข้อกำหนด
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ๕.๑.๑วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ปรนัย๖๐ข้อๆละ๑คะแนนรวม๖๐คะแนน)
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
–    หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
๕.๑.๒วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ปรนัย๖๐ข้อๆละ๑คะแนนรวม๖๐คะแนน) – กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
–    กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
–    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัสดุ
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม
–    การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๕.๒.๑ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธการสัมภาษณ์ (รวม ๓๐ คะแนน) พิจารณาจากการสัมภาษณ์บุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงาน วิชาการพัสดุ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ พ่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน ที่กำหนดจึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

วิธีการสมัครงาน สนจ.บุรีรัมย์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 10 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.บุรีรัมย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments