Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ลิงค์: https://ehenx.com/15847/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาชีพนาทวี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) ลาชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ฉะนั้น อาลัย อำนาจ ตามความในจ้อ ๕ ของประกาคคณะกรรมการการบริหาร พนักงานราชการ ลงชันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัคิเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาที่ ๒๙ต!/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ได้รับวุฒิประกาศนยบัดรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุดสา ทการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่าง ยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
๒.๖.๒ มืใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งข้นในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแช่งขันที่ม็คุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาชาวิชาเอกที่ชาดแขลน ที่มี ความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการลอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมิใบอบุญาตประกอบ วิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบ้ติหน้าที่สอนก่อน วันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง (กรณีกลุ่มสาชาวิชาชาดแคลน ๗๖ สาชาวิชา)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี)

ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไต้ในระดับIตีบากัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง การจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีกาวเงิน/ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิขาการของสถานศึกษา พัฒนาดนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมขนหรือ สถานประกอบการเพี่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียบ การบริการลังคมด้านวิชาการ เป็นด้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการล่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากทลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนไห้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมีอกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามคักยภาพ
๖. ทำบุ บำรุง ส่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อบามาพัฒนาการเรียนการสอบให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช่โปรแกรมชุดค่าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการ จัดการ เรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนา มาใชัปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และขึ้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคสหรือทน่ายงานที่1กี่ยวข้ยง


พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี)

๒.๑ เอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา
ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราขการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
หนัาที่
๒.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิน้ติการประจำปี
๒.๔ ให้คำปริกษา ขี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรใบสถานศึกษาเกี่ยวกับงานใน
๒.๔ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๒.๖ ประสาบงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒.๗ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานกาวปฏิบัติงาบตามลำดับขั้น
๒.๘ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่Iด้รับมอบหมาย
๒.๙ ปฏิบัติงานอี่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments