Categories
breaking news

สอบท้องถิ่น เปลี่ยนสถานที่สอบภาคเหนือ เขต 2 ร.ร.จ่านกร้อง เป็น ร.ร.เทศบาล 2

สอบท้องถิ่น เปลี่ยนสถานที่สอบภาคเหนือ เขต 2 ร.ร.จ่านกร้อง เป็น ร.ร.เทศบาล 2

ลิงค์: https://ehenx.com/15820/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น เปลี่ยนสถานที่สอบภาคเหนือ เขต 2 ร.ร.จ่านกร้อง เป็น ร.ร.เทศบาล 2

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง รับสมัครอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ฯข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มาโดยลำดับ และประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันนพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้

– เวลา 09.00-11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

– เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เนื่องจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบจัดการสอบแข่งขัน่ครั้งนี้ว่า สถานที่สอบแข่งขันของกลุ่มภาคเหนือเขต 2 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ห้องสอบที่ 1(121)-7(128), 8(131)-12(138),13(141)-17(148) และ 18(223)-30(248) รวม 30 ห้องสอบ สำหรับใช้เป็นสถานที่สอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ 1220300266-1220301015 เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้เป็นสถานที่สอบแข่งขันใวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ได้

ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ฯข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ห้องสอบที่ 1(121)-7(128), 8(131)-12(138),13(141)-17(148) และ 18(223)-30(248) รวม 30 ห้องสอบ สถานที่สอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ 1220300266-1220301015 เป็นโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกำหนดวัน เวลา และระเบยบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เป็นไปตามในประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

แหล่งที่มา

Comments

comments