Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15804/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,900-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนด คุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราขการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัด กรมสุขภาพจิตเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18900- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไนระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(๒) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มงานอำนวยการ (สมัครงาน) 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ๘๖ ถนนข้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 14 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments