Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564

กรมที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15795/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมที่ดิน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างศิลป็ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างศิลป็ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป็ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีลักษณะที,ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๓.๑ ต้านการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบงานศิลป็ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน/โครงการ ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(๒) จัดทำภาพออกแบบ Graphic การจัดทำบอร์ดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การฟิกอบรม/สัมมนา ผ่าน Application ต่าง ๆ ทั้งทาง Website ,Webpage ,Facebook 1Line ของกองฟิกอบรม การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวีดิโอกิจกรรมการฟิกอบรม/สัมมนา การตัดแต่ง/ตัดต่อรูปภาพและวีดิโอ
(๓) ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๔) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานช่างศิลป็ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๕) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้งาน ตามภารกิจของกองฟิกอบรมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป็ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป้
(๒) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์

วิชาที่สอบ

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

๑๐.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะทั่วไปและการออกแบบ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนายช่างศิลป็ปฏิบัติงานโดยวิธีการสอบข้อเขียน

๑๐.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น ๓) 

กรมที่ดิน กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments