สอบท้องถิ่น ประกาศวัน-สถานที่สอบแล้ว


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น ประกาศสถานที่สอบแล้ว

ลิงค์: https://ehenx.com/15718/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น ประกาศสถานที่สอบแล้ว

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ค. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๖๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง แกัไขเพิ่มเดิมรายชื่อผู้มืสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง แกไขเพิ่มเดิมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนด วันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และประกาศ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๐ข้อ ๑๕ ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕ และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๖ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงมีมติ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังต่อไปนี้

ก. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
๑.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเวลา ดังนี้
–    เวลา 0๙.๐0 – ๑๑.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
–    เวลา ๑๓.00 – ๑๕.๓0 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ ๑ วัน) ๒. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบ ในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๓. ให้ผู้สมัครสอบเช้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตั้ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเวบไซต์ http//www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค”
ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ตามที่กำหนดไวในหลักสูตรวิธีการ สอบแข่งขัน ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และประกาศ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง แก้ไขเพิ่มเดิมประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั่งนี้ ให้ผู้เช้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบ้ตตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๒.๒ การแต่งกาย ให้ผู้เช้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบ ดังนี้
(๑) ผู้เช้าสอบต้องใส่เสื้อยืดใม่มีปก ไม่มีกระคุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีตัวอักษรหรือ ลวดลาย สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านี้น)ไม่อนุญาตให้สวมนาพิกา หรือเครื่องประดับใด ๆ และ ห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เช้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
(๒) ผู้เข้าสอบที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีดำ ไม่มีลวดลายและไม่มีวัสคุตกแต่งทุกชนิด
(๓) ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่มีสายคล้องคอ ไม่มีลวดลาย ไม่มีข่อง ใส่กระดาษซับและไม่มีการใส่กระดาษซับไว้ด้านในหน้ากาก โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา ในการสอบ ยกเว้นขณะแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั่งนี้ ผู้เข้าสอบต้องนำหน้ากากอนามัยมาเอง
๒.๓ หลักฐานที่ใซัแสดงตนในการเข้าสอบ
(๑) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบซึ่งพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ http7/dlaapplicant2564.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ’’ที่ได้อัพโหลดภาพถ่ายสี หน้าตรงขุดสุภาพไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
(๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ซัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรอง รายการบัตรประจำตัวประชาขนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อเข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประขาชน ๑๓ หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการรับสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอย่ในห้องสอบนั้น จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
(๓) หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ■นามสกุล
หากไม่มีหลักฐานที่ใฃ้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
๒.๔ การสอบข้อเขียน
(๑) ผู้เช้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบถ่อนเริมเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
(๒) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ (โดยคณะกรรมการประจำสนามสอบเป็นผู้ประกาศแจ้งเวลา)
(๓) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครสอบ และตามวัน เวลา สถานที่สอบ ที่กำหนด ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ
(๔) ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนดไว้สำหรับ ผู้เข้าสอบนั้น ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
(๕) ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ เบอร์ ๒ บีขึ้นไป และยางลบ ไปเอง
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวสอบ และลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น หากไม่ตรวจสอบให้ถูกต้อง หรือฝ่าฟิน หรือหากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำตอบในกระดาษคำตอบที่มิใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจ ให้คะแนน
(๗) การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๗.๑) ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม ห้ามมิให้ระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนการระบายไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำ เบอร์ ๒ บีชื้นไปเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ดินสอ ที่จางกว่าที่กำหนด หรือดินสอสีอื่นหรือปากการะบายกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
(๗.๒) ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปก แบบทดสอบ (ข้อสอบ) ที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับ การตรวจให้คะแนน^^

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบาย เท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบาย กระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผ้เขาสอบเอง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะไม่ร้’บผิดชอบใด ๆ ทังสิ้น กับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจาก เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
(๘) ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเปา นาฬิกาทุกขนิด โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเลียง และเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด (นอกจากดินสอดำ และยางลบที่ใช้สำหรับทำข้อสอบ) เข้าห้องสอบ โดยเด็ดชาด หากมีการฝ่าผิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ยุติการสอบ โดยให้นั่งอยู่ในห้องสอบนั้น จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม,ได้รับการตรวจให้คะแนน
(๙) ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับงานสอบเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จาก อินเทอร์เน็ต ที่มีรูปถ่ายหน้าตรง (ตามข้อ ๒.๓ (๑)) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ
(๑๐) ห้ามผู้เข้าสอบนำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นใดเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ อย่างเด็ดขาด
(๑๑) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อพิงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สั่งตามประกาคนี๋โดยเคร่งครัด
(๑๒) ระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม’ไดในทุกกรณี จนกว่า จะหมดเวลาสอบ
(๑๓) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ และห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ
(๑๔) เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก หากฝ่าผิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจสั่งให้ยุติการสอบและปรับให้ตก ในการสอบครั้งนี้ แต่ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ
(๑๕) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ และไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ หากฝ่าผินจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้
(๑๖) ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบ ที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หากฝ่าฬินจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และอาจถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย
(๑๗) เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว หากฝ่าฬิน อาจถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้
(๑๘) ห้ามพระภิกษุหรือสามเณร เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นช้าราขการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับตก ในการสอบครั้งนี้แล้ว หากเป็นกรณีทุจริตจะถูกตัดสิทธิในการสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดไป และจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริต หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย
อนึ่ง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร” ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ตังนั้น จึงขอให้ ผู้เข้าสอบนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบกำหนด หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการไข้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบ ต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบ เกี่ยวกับข้อกำหนด หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามที่กำหนดด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ | ประกาศ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments