Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15714/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโสทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ1-2ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคสายนโยบายการเงิน,เศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโสสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคสายนโยบายการเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 28,500-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

อัตราเงินเดือน : 28500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

อัตราเงินเดือน : 28500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป
  ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Tableau, Eviews, STATA, MATLAB เป็นต้น)
 4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดที่เป็นระบบ
 5. มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
 6. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 7. สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
 8. มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน

“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”


เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร คณิตศาสตร์และปริมาณวิเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป
  ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Eviews, STATA หรือ MATLAB) หรือหากมีทักษะการใช้โปรแกรม coding (เช่น sql python r) เพื่อจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จะเป็นประโยชน์
 4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดที่เป็นระบบ
 5. มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
 6. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 7. สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี

“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

 1. ประมวลผลข้อมูล สถิติ เครื่องชี้ และดัชนีชี้เศรษฐกิจ รวมถึงจัดทำเครื่องชี้ใหม่ๆ เพื่อใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจ และเพื่อเสริมเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เพียงพอกับการจับชีพจรเศรษฐกิจ
 2. ศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทบทวนและพัฒนาสถิติและดัชนีต่างๆ ให้มีคุณภาพและทันสมัย ตามหลักสถิติ รวมไปถึงเพื่อประมาณการเติมเต็มข้อมูล
 3. ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถิติ เครื่องชี้ โดยมีการศึกษาความต้องการใช้และประโยชน์ของข้อมูลสถิติในเชิงธุรกิจ รวมทั้งจัดทำบทความ รายงานพิเศษ และบทวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
 4. เข้าร่วมการประชุม สัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่สถิติเศรษฐกิจในประเทศให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงเครื่องชี้ภาคเศรษฐกิจการเงินให้มีความทันสมัย สามารถนำมาใช้จับชีพจรเศรษฐกิจและภาวะการเงิน และใช้วิเคราะห์ประกอบการดำเนินนโยบายของ ธปท. อาทิ เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการ ภาคการผลิต ภาคแรงงาน ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคครัวเรือน และเครื่องชี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลสถิติ เครื่องชี้ และแนวทางการนำข้อมูลสถิติต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ทั้ง conventional data และ alternative data
 3. จัดทำรายงานทางสถิติ / บทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบทความเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านข้อมูลที่ถูกต้อง และตอบโจทย์ประเด็นสื่อสารสำคัญของ ธปท.
 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. อาทิ การร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำและวางแผนพัฒนาข้อมูล และให้ข้อคิดเห็นต่อแบบสำรวจเชิงสถิติต่างๆ

สิ่งส่งมอบ (Deliverables) หรือ ผลงานที่คาดหวัง

รายงาน / ผลการศึกษา / บทวิเคราะห์เชิงสถิติที่มีความลุ่มลึก ถูกต้องตามหลักมาตรฐานและวิชาการสถิติ


เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

 1. วิเคราะห์และติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินในต่างประเทศ และนโยบายด้านการเงินการธนาคารของประเทศต่างๆ เพื่อประเมินความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การส่งผ่านความเสี่ยงระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย (ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ)
 2. วิเคราะห์และติดตามภาวะเศรษฐกิจไทย รวมทั้งจัดทำประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แนวโน้มการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหภาค สำหรับคณะกรรมการนโยบายการเงินพิจารณาประกอบการตัดสินนโยบายการเงิน (ส่วนเศรษฐกิจมหภาคและพยากรณ์ และส่วนดุลการชำระเงิน)
 3. พัฒนาเครื่องชี้ เครื่องมือหรือแบบจำลองทางเศรษฐมิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
 4. วิจัยและศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย ในภาคการค้า การลงทุน การอุปโภคบริโภค และการบริการระหว่างประเทศ ที่มีนัยต่อศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและการดำเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค

สิ่งส่งมอบ (Deliverables) หรือ ผลงานที่คาดหวัง

 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมีความสมเหตุสมผล และเสร็จทันตามกำหนดเวลา
 2. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมีการผสมผสานการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกันได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถระบุและสื่อสารการคาดการณ์ความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยได้อย่างทันการณ์และครอบคลุม

วิชาที่สอบ

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 • การสอบข้อเขียน
 • เป็นข้อสอบ Aptitude Test ผู้ที่สอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
 • การสอบสัมภาษณ์
 • ลักษณะการสอบสัมภาษณ์ : ผู้สมัครที่ได้เข้าสัมภาษณ์ 1) ตอบข้อคำถามก่อนการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการเขียนบรรยาย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษมีเส้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ และ 2) นำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานเชิงวิชาการ เช่น ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือ การนำเสนอผลงานวิเคราะห์จากประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่เปิดรับ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 • การสอบข้อเขียน (Aptitude Test)
 • ผู้ที่ผ่านการสอข้อเขียนจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
 • การสอบสัมภาษณ์
 • ลักษณะการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครทำข้อสอบข้อเขียนสั้นๆ ไม่เกิน 45 นาที และแบบทดสอบการจัดการข้อมูลใน spreadsheet ไม่เกิน 15 นาที เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Comments

comments