Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-17 พ.ย. 2564 รวม 126 อัตรา,

องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/15693/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการตลาด,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นิติกร,พยาบาล,วิศวกร,เจ้าหน้าที่งานบริหาร,ซ่างไฟฟ้า,พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานเทคนิคการผลิต,พนักงานพัสดุ,พนักงานการขาย,พนักงานธุรการ,พนักงานการผลิต,ลูกจ้างประจำป.ตรี,ลูกจ้างประจำปวส.,ลูกจ้างประจำปวซ.,ลูกจ้างประจำม.6,ลูกจ้างประจำม.ร/ม.6,ลูกจ้างชั่วคราวป.ตรี,ลูกจ้างชั่วคราวปวส.
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -16,830
อัตราว่าง: 126
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 17 อัตรา จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 69 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 40 อัตรา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักการตลาด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่งานบริหาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ซ่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13410- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเทคนิคการผลิต

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการขาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการผลิต

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10740- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ลูกจ้างประจำ ป.ตรี

อัตราว่าง : 7 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ลูกจ้างประจำ ปวส.

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13410- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ลูกจ้างประจำ ปวซ.

อัตราว่าง : 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ลูกจ้างประจำ ม.6

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10740- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10150- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี

อัตราว่าง : 36 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ลูกจ้างชั่วคราว ปวส.

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13410- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักการตลาด

  1. วุฒิปริญญาโทลาขา ทางด้านบริหารธุรกิจ (MBA) หรือด้านการตลาด (ป.ตรี ต้องจบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  2. วุฒิปริญญาตรีสาขา วิทยาการข้อมูล/วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล /วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วุฒิปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นิติกร

วุฒิปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์ (ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)*


พยาบาล

วุฒิปริญญาตรีสาขา พยาบาลศาสตร์


วิศวกร

วุฒิปริญญาตรี

  • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบ ก.ว.และมีประสบการณ์ ด้านการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือการใช้ งานและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี
  • สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มีใบก.ว.และมีประสบการณ์ ด้านการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือการใช้ งานและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี
  • สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ต้องมีผลสอบภาษา อังกฤษตามที่กำหนด)

เจ้าหน้าที่งานบริหาร

วุฒิปริญญาตรี

  • สาขา บริหารธุรกิจ/การจัดการอุตสาหกรรม/รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์

ซ่างไฟฟ้า

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 


พนักงานวิทยาศาสตร์

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขา ช่างเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า สาขา ทางด้านช่าง


พนักงานเทคนิคการผลิต

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ช่างอิเล็กทรอนิกส์


พนักงานพัสดุ

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ช่างอิเล็กทรอนิกส์


พนักงานการขาย

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขา ทางด้านพาณิชยการ


พนักงานธุรการ

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขา ทางด้านพาณิชยการ


พนักงานการผลิต

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ลูกจ้างประจำ ป.ตรี

วุฒิปริญญาตรี สาขา ทางด้านสังคมศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์/ทางด้านสังคมศาสตร์ 


ลูกจ้างประจำ ปวส.

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


ลูกจ้างประจำ ปวซ.

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา


ลูกจ้างประจำ ม.6

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6

วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ร-ม.6


ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


ลูกจ้างชั่วคราว ปวส.

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างไฟฟ้า เกษตร/พืชศาสตร์/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การเภสัชกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments