กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -30 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -30 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15666/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (โรงพยาบาล เพชรบูรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวดเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์

–    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
–    และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความ รุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการบีองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุม คุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งนั้ายาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทาง เทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำและผึเกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักเทคนิคการแพทย์

๑.    การประเมินครั้งที่ ๑
    – ความรู้ความสามารถทั่วไป
    – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๖.    การประเมินครั้งที่ ๒
    – ด้านทัศนคติ การวิเคราะห์
    – ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การสื่อสาร
    – ประสบการณ์และทักษะในการทำงาน
    – ด้านความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
    – ความสามารถพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments