Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ย. -16 พ.ย. 2564

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15631/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ย. – 16 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหา และ เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. พัฒนาหลักสูตรการฟิกอบรมเฉพาะทางให้สอดคล้องกับนโยบายสุขภาพ ความต้องการ ของเขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
๒. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรการฟิกอบรมแพทย์เฉพาะทางตามเกณฑ์ ประเมินของมาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษาพื้นฐานของสหพันธ์แพทยคาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education : WFME)
๓. ประเมินผลการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางของกรมการแพทย์ (แพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ)
๔. ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการสอนเฉพาะทางของกรมการแพทย์ (แพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ)
๕. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทาง แผนพัฒนาอาจารย์ ร่วมกับสถาบันฟิกอบรมกรมการแพทย์
๖. จัดทำแผนการฟิกอบรมแพทย์หลักสูตรเฉพาะทาง แผนพัฒนาอาจารย์ ร่วมกับสถาบัน ฟิกอบรมกรมการแพทย์
๗. ปฏิบัติงานด้านวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ บริหารจัดหารหลักสูตรการฟิกอบรม


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วน ราขการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงใน ระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราขการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหนัาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสาธารณสุข

–    ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมการแพทย์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมการแพทย์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. – 16 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Comments

comments