Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ย. -16 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15625/ หรือ
ตำแหน่ง: นักงิชาการพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ย. – 16 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒ ตำแหน่ง (๒ อัตรา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักงิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักงิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตั้ากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักงิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิขาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ . การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหารนํ้า และยาให้แก่คนไซ้ ทำความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ตู้ แก้วนา ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอน เสื้อของคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – 16 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments