Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ต.ค. -29 ต.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15567/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 9,400-10,340
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (โรงพยาบาลยะลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และเช้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ด้วยจังหวัดยะลา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ และเช้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยะลา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในนาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐ธyว๒๐ลงวันที่ ๒๑ กันยายน๒๕๖๔จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชึ่งมืระยะเวลาศึกษาไม่น้อย กว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตร โรค ชี่งฏีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ซ้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๓.๑.๑ ปฏิบัติงานทางพ้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ นำไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๒ สนับสนนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางพ้องปฏิบัติการ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓.๑.๓ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป ตามมาตรฐาน
๓.๑.๔ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลล้างอิง นำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๓.๒ ด้านการบริการ
๓.๒.๑ ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ใม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓.๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 29 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments