กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15566/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง (สำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมโยธาธํ่การและผังเมือง ที่ ๒๗๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราการแทนๆ และ คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๐๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ชองผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ราชการให้มากที่สุด
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชนไนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๗. ศึกษาและพัสดุงานเกี่ยวกับต้านพัสดุ
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง สำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments