กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15540/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสืมา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาคคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่แกไขเพื่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกั1ขเพมเต็ม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเฟือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพัวไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท วิชาพาณีซยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์ หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แกไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยินไบสมัครด้วยตนเองที งานบริหารงานทัวไป

สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสืมา สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสืมา เลขที่ ๗๑๕ หม่ที่ ๑๓ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045371663

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments