กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -4 พ.ย. 2564 รวม 13 อัตรา,

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -4 พ.ย. 2564 รวม 13 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนา

ลิงค์: https://ehenx.com/15533/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศาสนพิธี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการศาสนา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการศาสนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศาสนพิธี

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 


นักวิชาการศาสนพิธี

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเงินทุกประเภทเกี่ยวกับการขอรับเงินจ่ายเงินและการโอนเงิน
๒. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ประมาณการยืมเงิน ทุกหมวดรายจ่ายทุกแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๓. ตรวจสอบและดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลาต่อกระทรวงการคลัง
๔. ควบคุมและติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมราชการ
๕. การจัดทำใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในส่วนกลาง
๖. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
๗. การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
๘. ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการศาสนพิธี

๑. ปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล
๒. ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
๓. ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
๔. ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการศาสนา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments