กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ต.ค. -11 ต.ค. 2564

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ต.ค. -11 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/15483/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ต.ค. – 11 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน กศน.ชังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นกวิชาการศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อาลัยอำนาจตาม ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว์าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจัางชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชอง กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัฐยาลัยจังหวัด/กทม. ปฏิบัติราชการ แทนและคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑ /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก็ไช เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจข้อ๔และตามหนังลือสำนักงานกศน.ที่ศธ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ลงวันที่ ๑๒ มิถนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แกไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. ซึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

 ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา


นักจัดการงานทั่วไป

 ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการรัดทำขอเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ผลิตและพัฒนาสื่อนวัต กรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการศึกษา จัดทำแผนงาน/โครงการ ต่างๆ ดำเนินงาน/กิจกรรม และสรุปผลเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา วางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ ประสานการทำงาน ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหนัาที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ หมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและพิธีต่าง ๆ และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม และบริหารงานด้านงานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานรวบรวมสถิติ และปฏิบัติหนัาที่อื่น ๆ ตามที่ไต้รับ มอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศึกษา

๑. ความรู้ความสามารถทั้วไป โดยวิธีการสอบข้อเซียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) – นโยบายรัฐบาล น่ไยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษชิการ และสำนักงาน กศน. – ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐)
–    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
“    พระราชบัญญ้ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก!,ชเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
–    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกิไชเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฒนต่ร็ว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.๒๕^และที่แก[ชเพิ่มเดิมพ.ศ.๒๕๖๐
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft word , Microsoft Power point, Microsoft Excel
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    แผนการศึกษาศึกษาแห่งชาติ
–    การจัดทำแผนปฏิบ้ติการ แผนงาน และโครงการ
–    การวิจัยทางการศึกษา
–    การประกันคุณภาพการศึกษา
–    การวัดและการประเมินผลการศึกษา
–    การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
–    การจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพ การศึกษาเพื่อ พัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับ คนพิการ


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบฃ้อเขยนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    นโยบายรัฐบาล นโยบายเฒุทธศาสตร์การชัดกเรศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กคน
–    ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐)
–    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
–    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไชเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
–    พระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการป้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
–    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้!,ชเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกฒ้ณ์ว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๔๗แลเะที่แก้[ชเพิ่มเดิมพ.ศ.๒๕๖๐
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft word , Microsoft Power point, Microsoft Excel
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานเลขานุการ งานชัดประชุมสัมมนา
–    การพหารชัดการบุคคลที่เกี่ยวกับข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
–    งานประชาสัมพันธ์
–    เทคนิคการประสานงาน การสร้างทึมงาน การติดต่อสื่อสาร
–    การชัดทำแผนปฏิบัติการ การเซียนโครงการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ติดต่อขอรายละเอียด และยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 – 11 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045511912

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments