กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -8 ต.ค. 2564

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -8 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15479/ หรือ
ตำแหน่ง: นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ต.ค. – 8 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนักโภชนาการ

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักโภชนาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักโภชนาการ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่กรมราชทัณฑ์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักโภชนาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงแกิไข และวางแผน ป้องกันปัญหา ที่เกิดจากอาหารและภาวะโภชนาการของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ พัฒนาและล่งเสริม การกำหนดรายการอาหารตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ที่จำเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบอาหารเฉพาะโรค และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักโภชนาการ

๑) มีความรู้ในหลักวิชาอาหารและโภชนาการ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๒)มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔) มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๔) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟ้ง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
๖) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๗) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
๘) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๙) มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการ แก่ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมราชทัณฑ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. – 8 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments