การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ต.ค. -28 ต.ค. 2564 รวม 480 อัตรา,

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ต.ค. -28 ต.ค. 2564 รวม 480 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15478/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเดินรถ,พนักงานขบวนรถ,วิศวกร,พนักงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,580-16,830
อัตราว่าง: 480
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน ๔๘๐ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเดินรถ

อัตราว่าง : 379 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12690-16830 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี


พนักงานขบวนรถ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9580- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


วิศวกร

อัตราว่าง : 38 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานเทคนิค

อัตราว่าง : 58 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10440- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หน่วยที่ ๑
ตำแหน่ง    พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ)    จำนวน ๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน    ๑๖,๘๓๐.- บาท
คุณวุฒิ    ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์
หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาซีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด    ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไม่จำกัดเพศ ล้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี) และการได้ยินเลียงเป็นปกติทั้งสองข้าง
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
๖. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
๗. มีความรู้ความสามารถในงานการเดินรถอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติหน้าที่ และมีชีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ติดตาม ตรวจสอบ สั่งการและเร่งรัดการเดินรถให้เป็นไปตามกำหนดเวลาด้วยโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ และ เครื่องควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. การสั่งการเพื่อจัดหลีกขบวนรถ สั่งกักขบวนรถตามความเหมาะสม การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพ การเดินรถ
๓. วางแผนสั่งการบริการและควบคุมหมุนเวียนรถโดยสาร สินค้า
๔. รายงานเหตุอันตรายกับผู้เกี่ยวข้อง และแกไขสถานการณ์การเดินรถให้เหมาะสม เพื่อสามารถที่จะหมุนเวียนรถ ได้รวดเร็ว
๕. วางแผน และวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการเดินรถ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง
๖. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที ๒
ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี)
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี
จำนวน ๒๖๔ อัตรา
สาขาวิชา/วิชาเอก    ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์
สังกัด
หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม,บอดลี) และการได้ยินเสียงเป็นปกติทั้งสองข้าง
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
๖. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
๗. มีความรู้ความสามารถในงานการเดินรถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และมีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานในลักษณะทำการแทนพนักงานประจำตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ปฏิบัติงานด้านเดินรถตามเวรผลัดที่กำหนด การจัดริ้วขบวนรถ การกลับประแจอาณัติสัญญาณ การขอและ ให้ทางสะดวก การให้สัญญาณขบวนรถเข้า-ออก การแจ้งเวลาขบวนรถถึง-ออกไปยังแขวงควบคุมการเดินรถ การรับ-ส่ง วิทยุโทรพิมพ์และเทเล็กซ์
๓. ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งมอบขบวนรถ การดูแลรักษาความสะอาด และอุปกรณ์ ตลอดจนรับผิดชอบใน เรื่องความปลอดภัยชองขบวนรถที่จอดอยู่ที่สถานี
๔. ควบคุม ดูแลงานธุรการของสถานี และเงินจากขบวนรถที่รับมอบจากพนักงานขบวนรถเพื่อรอนำส่ง ตลอดจนการทำบัญชีรวบรวมเงินรายได้นำล่ง
๕. ดูแลการให้บริการด้านการโดยสารและสินค้า ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
๖. ควบคุม ดูแลการจัดทำบัญชีรายได้ประจำวัน และรวบรวมเงินรายได้นำส่ง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลด้านการ โดยสาร สินค้า และการเดินรถ
๗. ปฏิบัติงานในด้านการให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ การจัดเก็บค่าเช่าต่าง ๆ การดูแลระวังรักษาเขตที่ดินของ การรถไฟฯ ในเขตสถานี
๘. ปกครองบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ทั้งให้ประพฤติตนอยู่ใน วินัยอันดี
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๓
ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี)    จำนวน ๙๘ อัตรา
๑๒,๖๙๐.- บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางวิชาบริหารธุรกิจ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางวิชาบริหารธุรกิจ
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางวิชาบริหารธุรกิจ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี) และการได้ยินเสียงเป็นปกติทั้งสองข้าง
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
๖. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
๗. มีความรู้ความสามารถในงานการเดินรถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และมีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานด้านสถานีและย่านในลักษณะทำการแทนนายสถานีประจำ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเดินรถ การให้สัญญาณขบวนรถเข้า-ออกสถานี การจัดริ้วขบวนรถ การพ่วงรถต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่กำหนด
๓. ควบคุมหรือกลับประแจ การแสดงอาณัติสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินรถ การให้-ขอทางสะดวก การแจ้งเวลาขบวนรถเข้า-ออก การรับและส่งโทรเลข และการระวังและป้องกันเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับการเดินรถ
๔. ปกครอง บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่กำหนด และประพฤติตนอยู่ในวินัยอันดี
๕. ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งที่เป็นภาชนะถาวร และของสิ้นเปลืองให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
๖. ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดสถานีในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ อยู่ในเขตสถานี
๗. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการด้านการโดยสารและสินค้า
๘. ควบคุม ดูแลการจัดทำบัญชีรายได้ประจำวัน และรวบรวมเงินรายได้นำล่ง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลด้าน การโดยสาร สินค้า และการเดินรถ
๙. จัดเก็บ รวบรวม ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่
๑๐. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๔
ตำแหน่ง    พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ)
อัตราเงินเดือน    ๙,๕๘๐.- บาท
คุณวุฒิ    ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
สาขาวิชา/วิชาเอก    –
จำนวน ๙ อัตรา
สังกัด
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย และต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดลี) และการได้ยินเลียงเป็นปกติทั้งสองช้าง
๕. มีความรู้ความสามารถในงานการเดินรถอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติหน้าที่ และมีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานในลักษณะทำการแทนพนักงานกั้นถนนประจำ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
๒. ปฏิบัติงานในการปิด-เปิดเครื่องกั้นถนนเสมอระดับทางรถไฟ เพื่อให้ขบวนรถไฟผ่านได้อย่างปลอดภัย
๓. ดูแลรักษาความสะอาดซุ้ม และร่องรางไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใช้งานได้อยู่เสมอ
๔. ดูแลความเรียบร้อยของขบวนรถในขณะผ่านทางเสมอระดับทางรถไฟ
๕. รับ-แจ้งเวลาขบวนรถที่ผ่านเข้า-ออก เพื่อนำเครื่องกั้นลงให้ขบวนรถผ่าน พร้อมทั้งจดบันทึกลงใน สมุดทางสะดวกไว้เป็นหลักฐาน
๖. ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๕
ตำแหน่ง    พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ)    จำนวน ๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน    ๙,๕๘๐.- บาท
คุณวุฒิ    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
สาขาวิชา/วิชาเอก
สังกัด    ฝ่ายบริการสินค้า
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย และต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี) และการได้ยินเสียงเป็นปกติทั้งสองข้าง
๕. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟ้ง ภาษาอังกฤษได้ดี
๖. มีความรู้ความสามารถในงานการเดินรถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิปีติหน้าที่ และมีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานบนขบวนรถโดยสาร รถสินค้า รถงาน การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานขบวนรถ
๒. ปฏิบัติงานบนขบวนรถโดยสาร รถสินค้า รถงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งที่กำหนดไว้
๓. ทำการตัดรถ – รับรถตามลำดับรถ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๔. ตรวจสอบขอพ่วง ท่อห้ามล้อ อุปกรณ์ ความสะอาด ความเรียบร้อยของขบวนรถที่รับผิดชอบ
๕. การจัดที่นั่ง ดูแลความเรียบร้อย ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในการขึ้น – ลงขบวนรถ และในระหว่าง การเดินรถ ความปลอดภัย การตรวจตั๋วโดยสาร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร
๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
๗. เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๖
ตำแหน่ง    พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ)    จำนวน ๓ อัตรา
อัตราเงินเดือน    ๙,๕๘๐.- บาท
คุณวุฒิ    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
สาขาวิชา/วิชาเอก
สังกัด    ฝ่ายบริการสินค้า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย และต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี) และการได้ยินเสียงเป็นปกติทั้งสองข้าง
๕. มีความรู้ความสามารถไนงานการเดินรถอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติหน้าที่ และมีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานในลักษณะทำการแทนคนการประจำ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
๒. ปฏิบัติงานในการควบคุมประแจ สัญญาณ และการทำความสะอาดประแจและสัญญาณ
๓. ทำความสะอาดบริเวณสถานี ย่านสถานี
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอ-ให้ทางสะดวก การกลับประแจ เครื่องตราทางสะดวกตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
๕. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๗
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
วิศวกร ๖
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
ฝ่ายการช่างกล
จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
(ไต้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
๔. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
(ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)
๖. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ช่วยหรือปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ การสำรวจ การออกแบบ การคำนวณ การประมาณการ การตรวจสอบ การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การวิเคราะห์วิจัย การเก็บข้อมูล
๒. การจัดทำโครงการการวางแผนปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลหะการ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า รถจักร รถโดยสาร รถสินค้า อุปกรณ์ส่วนประกอบของล้อเลื่อน เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


หน่วยที่ ๘
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
วิศวกร ๖
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ฝ่ายการช่างโยธา
จำนวน ๑๙ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา
ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดลี)
๔. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
(ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)
๖. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
สัก‘ษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. สำรวจทาง อาคาร สะพาน ช่องนํ้าและอุโมงค์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในงานคำนวณและออกแบบทางวิศวกรรม
๒. คำนวณออกแบบซ่อม เสริมกำลังทาง อาคาร หรือดัดแปลงโครงสร้างทาง อาคาร สะพาน ช่องนํ้า และอุโมงค์
๓. จัดทำรายการจำเพาะ รายการละเอียดในการซ่อมเสริมกำลังทาง อาคาร หรือคัดแปลงโครงสร้างทาง อาคาร สะพาน ช่องนํ้า หรืออุโมงค์
๔. จัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมเกี่ยวกับทาง อาคาร สะพาน ช่องนํ้า และอุโมงค์ ที่มีอยู่ในเส้นทางสายต่าง ๆ
๔. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องด้น และดำเนินเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๙
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
วิศวกร ๖
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายการช่างโยธา
จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
(ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นลีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดลี)
๔. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
(ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)
๖. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์การทำงานของเครื่องมือบำรุงทางและเครื่องกลบำรุงทางหนัก เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบและ บำรุงรักษา
๒. จัดทำรายการจำเพาะ รายละเอียดในการซ่อมเครื่องมือบำรุงทางและรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
๓. จัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือบำรุงทางและรถเครื่องกลบำรุงทางหนักต่างๆ
๔. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องด้น และดำเนินเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๑๐
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
วิศวกร ๖    จำนวน ๒ อัตรา
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายการช่างโยธา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๖. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
๕. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
(ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)
๖. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์การทำงานของเครื่องมือบำรุงทางหนัก เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ บำรุงรักษา และแกไขข้อขัดข้องของ เครื่องกลบำรุงทางหนัก
๒. จัดทำรายการจำเพาะ รายละเอียดในการซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ไฮดรอลิค นิวเมติคส์ ไฟฟ้า ระบบส่งกำลังของเครื่องกลบำรุงทางหนัก
๓. คำนวณออกแบบการซ่อม การบำรุงรักษาโรงซ่อมรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
๔. จัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมเกี่ยวกับรถเครื่องกลบำรุงทางหนักต่าง ๆ
๕. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องด้น และดำเนินเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๑๑
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
พนักงานเทคนิค ๔
จำนวน ๒๘ อัตรา
๑๐,๔๔๐.- บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.
ช่างก่อสร้าง
ฝ่ายการช่างโยธา
คุณสมบัติเฉพวะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย และต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๖๔๙๘
( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ไต้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
๕. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ช่วยเขียนแบบ คัดลอกแบบ เกี่ยวกับทาง สะพาน ช่องนํ้า อาคารสถานที่ และที่ดิน
๒. ช่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติทางถาวร อุโมงค์ สะพาน ช่องนํ้า ย่านสถานี ฯลฯ
๓. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมผลงานสถิติต่าง ๆ
๔. ช่วยในการจัดสอบเกี่ยวกับที่ดิน ทาง อาคารสถานที่ต่าง ๆ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หน่วยที่ ๑๒
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก
สังกัด
วิศวกร ๖    จำนวน ๙ อัตรา
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไมจำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
๕. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
(ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)
๖. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
๗. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ช่วยดำเนินการ และพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคา และเอกสารทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอน
๒. ช่วยทำการสำรวจ และรวบรวมสถิติการขัดข้องของระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
๓. ติดตามผลการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เพื่อหาทางปรับปรุง แกไขปัญหาต่าง ๆ
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีความปลอดภัยทั้งในการเดินรถ
๔. ร่วมปฏิบัติงาน ออกแบบ ดัดแปลง แกิไขอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให้อุปกรณ์สามารถ ทำงานได้ทั้งระบบ
๕. ตรวจสอบ วิจัย ค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๑๓
ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก    พนักงานเทคนิค ๔    จำนวน ๒๖ อัตรา ๑๐,๔๔๐.- บาท ประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม
สังกัด    ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไมจำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไม่เกิน ๓๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
๔. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ช่วยติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
๒. ช่วยจัดทำรายงานประจำวัน หรือรายงานเหตุอันตรายต่าง ๆ ที,เกิดขึ้น เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๓. ช่วยดำเนินการตรวจสอบทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือลื่อสารทุกชนิด พร้อมทั้งหาข้อมูลโดยจัดทำเป็นสถิติ รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลประกอบการทำงานในหน่วยงาน
๔. ช่วยประสานงานในส่วนงาน และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนผัง และวงจรต่าง ๆ ของระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมทั้งหมดให้ถูกต้องทันสมัยจนกว่าจะล่งมอบอุปกรณ์ และระบบนั้นให้ศูนย์ที่เกี่ยวข้องรับไว้ดูแลต่อไป
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๑๔
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก สังกัด
วิศวกร ๖
๑๖,๘๓๐.- บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
จำนวน ๕ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไมจำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดลี)
๕.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
(ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)
๖. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร แบบรายละเอียด ข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม เอกสารประกวดราคา และ เอกสารข้อเสนออื่น ๆ ด้านวิศวกรรมโยธา และทางด้านวิศวกรรมรถไฟที่จัดทำหรือเสนอโดยวิศวกรที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้าง
๒. คำนวณออกแบบก่อสร้าง จัดทำรายการจำเพาะ รายละเอียดในการก่อสร้าง ตลอดจนประมาณการ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทที่ปรึกษาในการสำรวจออกแบบรายละเอียดจัดการประกวดราคาและ ควบคุมงานก่อสร้าง
๔. ควบคุมการก่อสร้างของโครงการให้ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง
๕. ช่วยดำเนินการจัดทำงบประมาณและแผนการจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบปริมาณงาน วัสดุก่อสร้าง การเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้โนโครงการ
๖. รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้าง และช่วยวางแผนปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๗. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้
ตามแผน
๘. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างและรวบรวมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
๙. เสนอรายงานปัญหา ข้อเทคนิค วิธีการดำเนินการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยที่ ๑๕
ตำแหน่ง    พนักงานเทคนิค ๔    จำนวน    ๔    อัตรา
อัตราเงินเดือน    ๑๐,๔๔๐.- บาท
คุณวุฒิ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ
สังกัด    ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไมจำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘)
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ (ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)
๔. สายตาดีและมองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
๕. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ช่วยหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน การคัดลอก จัดทำแบบ และประมาณการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ช่วยหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ การเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
๓. ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง หรือร่วมปฏิบัติงานกับวิศวกรที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
๔. ช่วยติดตามและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายจ่ายๆ เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชี สินทรัพย์โครงการ และอื่นๆ
๕. ช่วยตรวจสอบแบบ แผนผังการก่อสร้างและแผนผังสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการต่างๆ
๖. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ปรึกษา เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการเป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินงาน
๗. ช่วยตรวจสอบ สำรวจที่ดินในพื้นที่โครงการ ตลอดจนช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังสิ่งปลูกสร้างและ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่โครงการ
๘. ช่วยจัดการงานเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำรายงานต่างๆ เป็นเบื้องด้น เพื่อเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments