กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2564 รวม 192 อัตรา,

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2564 รวม 192 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/15434/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 192
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงาน ในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี พนักงานการภาษี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที, ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวำด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัด ส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่งพนักงาน ตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตำแหน่งพนักงานการภาษี และตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐!อ.๓/ ว ด๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ด๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงาน สรรพากรภาค ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๒

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๒ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี พนักงานการภาษีและพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากร พื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการภาษี

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


พนักงานการภาษี

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 1 ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


พนักงานธุรการ

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสบุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์


  พนักงานการภาษี

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับ์สบุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการบริการผู้เสียภาษี ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์


  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนร/นำ แล57ดรรจสอบ “ของีทน่รยจานในสัจกัดกอจ/กลุ่ม/คูนย์


  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์


  พนักงานธุรการ

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์

   วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

   แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

   ฝากประชาสัมพันธ์

   Comments

   comments