กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15430/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญุชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ซึ่งอบุม้ตเรื่องการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยให้อิงระบบการบริหารงานของพนักงานราชการทั่วไป โดยอนุโลม ประกอบกับประกาศกรมการ ขนส่งทางบก ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำล่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่าย เงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุนรวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิน้ตงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและ บัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบตงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่1ด้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเปัาหมาย และผลสัมฤทธที่กำหนด

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ภาคความรู้ศวามุสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
(๑) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทาง คณิตศาสตร์เนี้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาช้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจาก ข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (ภาคฺ ข)
สอบข้อเขียน
(๑) การบันทึกรายการทางบัญชี
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลัง พ.ค. ๖๕๕๑
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการธีเกอบรม การจัด งาน และการประบุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนตํนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
สอบปฏิบัต
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๑๒๑๒/๓๑ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments