กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

ลิงค์: https://ehenx.com/15426/ หรือ
เรื่อง:


กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

ตามหนังสือ ที่ อว 8423/น 0391 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำ 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตอบรับความร่วมมือทางวิชาการรับเป็นศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 50,001 ที่นั่งสอบ กำหนดการจัดสอบเดิมในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ความละเอียดแจ้งแลบ้วนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง การรวมกลุ่มของบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ก.พ. จึงแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากกำหนดการสอบเดิมออกไปก่อน และเพื่อให้การเตรียมการดำเนินงานสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอประสานงานแจ้งกำหนดการจัดสอบใหม่ให้ทราบตามรายละเอียดดังนี้

สอบครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

สอบครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบสำรวจสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ใช้เป็นสนามสอบ หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้เป็นสนามสอบในวันดังกล่าวได้ ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อจัดหาสนามสอบใหม่ทดแทนต่อไป และขอให้แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ่ตามแบบสำรวจความพร้อมฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments