กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ส.ค. -23 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ส.ค. -23 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15304/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 23 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำ ห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการ แพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกายอุปกรณ์

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากาย อุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากาย อุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
– ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์


ผู้ช่วยทันตแพทย์

– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


ผู้ช่วยพยาบาล

– มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานประจำห้องทดลอง

– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรปลายสายสามัญ


พนักงานประกอบอาหาร

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 23 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments