กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15287/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึง ประกากีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิก

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก หรือ ทางจิตวิทยา (ที่ ก.พ. รับรอง คุณวุฒิเป็นทางจิตวิทยาคลินิก) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจิตวิทยาคลินิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยาคลินิก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทาง สมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา กลไกที่มาหรือสาเหตุของ ปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทาง กฎหมาย การเจ็บป่วยทางจิตเวช ในระดับที่ไม,ซับช้อน
(๒) ให้การปรึกษา จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การบำบัดทางจิตวิทยา การฟืนฟูสมรรถภาพทาง จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแค้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้
(๓) ส่งเสริม ป้องกัน เผ้าระวัง แค้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของ กลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการกลับมาป่วยซํ้า หรือกระทำผิดชํ้า
(๔) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(๕) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ ประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบตงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีความเช้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
(๒) ถ่ายทอด ฟิกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทำแผนการฟิกอบรม เพื่อ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
(๓) ปฏิบัติหนัาที,อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบรืหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓ ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลท่านํ้าจ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056267289

หรือ 2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลท่านํ้าจ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ วงเล็บมุมชองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดย จะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสำคัญ หรือ
3. ส่งทางอีเมล mhc03.dmh@gmail.com และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครต้นฉบับพร้อม เอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันเข้ารับการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) หมายเหตุ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ www.mhc03.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments