Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ส.ค. -19 ก.ย. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15284/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาชาวิชา หรือ
 2. อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Power Point)
 4. สามารถไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 5. สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานสถิติ

ปฏิบัติงานด้านสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับช้อนไม่มากนัก เพื่อเป็น ฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสบุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
 2. สนับสบุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นคว้าข้อมูล

ด้านบริการ

 1. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่าง
  ราบรื่น

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสถิติ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

 1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการเกษตร
 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments