สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ส.ค. -3 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/15280/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน ๑ อัตรา
(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทาง ภาษาอังกฤษ
(๒) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๔) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๗) มีความกระตือรึอร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(๘) มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑.งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๒.งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและ ประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
๓.งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๔.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เขียงใหม่) 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคาร แอร์พอร์ตบิสิเนสพาร์คเลขที่ ๙๐ ห้อง ๑๐๘ – ๑๑๐ ชั้น ๑ ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments