สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ส.ค. -3 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ส.ค. -3 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15278/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาลัยอำนาจดามความในซัอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและ ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาชาวิชา ๒๐๗ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ อุตสาหกรรมก็ลป็(อิเล็กทรอนิกส์)/1ฟพิาสื่อสาร/อุตสาหกรรมก็ลป้(ไฟท้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม/เทคโนโลยีคมนาคม
๒.๒.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไมหลังวันรับสมัครสอบแข่งชันในวันสุดท้ายและยังไม,หมดอายุเว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ (สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ส.ค. 2564

สอบวันที่: 24 ส.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 24 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments