สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -7 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -7 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15273/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 7 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑® ก้นยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับรุฒปริญญาตรีหรือคุณรุฒือย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดืยวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม วิชาหรือทางช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศึลน้ (เขียนแบบ) / เครื่องมือกล / เทคนิคการผลิต / ช่างกลโรงงาน / วิศวกรรมการผลิต / อุตสาหกรรมเครื่องมือกล / วิศวกรรม อุตสาหการ (การจัดการผลิต) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล / อุตสาหกรรมคิลป็ช่างกลโรงงาน / อุตสาหกรรมศึลป็ (การผลิต) / อุตสาหกรรมศิลป็ (เครื่องมือกล) / เทคโนโลยีการผลิต / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอุตสาหการและ ระบบการผลิต / วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) / การจัดการผลิต / เทคโนโลยีวิศวรรมการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรกล / วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.๒ มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณรุฒืในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับ การจัดทำสัญญาจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 7 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments