สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15259/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น บุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.    ไม,จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถัาเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมศาสตร์
4.    มีความรู้ความสามารถ และชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี
5.    ร่างเอกสาร, บันทึกข้อความ และจดหมาย ได้ และถูกต้องตามระเบียบราชการ
6.    จัดทำไฟล์ Presentation เพื่อนำเสนอในการประชุมได้เป็นอย่างดี
7.    จัดทำสรุปมติการประชุม และรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
8.    มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
9.    สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
10.    มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ เรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่น
11.    สามารถแกิไชปัญหาเฉพาะหน้าไต้ดี และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด


นักเทคนิคการแพทย์

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม1เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
4.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
5.    มีประสบการณ์งานธนาคารเลือดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.    สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้


พยาบาล

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
4.    มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
5.    มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
6.    มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ชื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไข ปัญหาและปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา
4.    มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ได้ เป็นอย่างดี
5.    มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาใท้กับงานได้ดี
6.    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7.    สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.    ไม,จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
4.    มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
5.    หากเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ชายจำนวนมากได้


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 40 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) และอุปกรณ์ สำนักงานได้ดี
5.    มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลา ให้กับงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
6.    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
7.    หากได้รับคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันตามหลักเกณฑสภากาชาดไทยกำหนด


พนักงานขับรถ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-45 ปี
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ม.ปลาย (ม.ร/ม.6)
4.    มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.    มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง
6.    มีความรู้เรื่องเส้นทางในจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และเส้นทางไปศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
7.    มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนขับอย่างปลอดภัย สามารถดูแลรักษา และ ซ่อมบำรุงรถยนต์เบื้องต้น พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8.    มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ และการขนล่งเป็นอย่างดี
9.    สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุด และนอกเวลาราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.    ร่างเอกสาร, บันทึกข้อความ และจดหมายถูกต้องตามระเบียบราชการ
2.    จัดเตรียมงานรับรอง จัดทำสรุปมติการประชุม และรายงานการประชุม
3.    ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร ติดตามงาน ตามทีได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
4.    ปฏิบัติงานทางด้านบริหาร ตรวจสอบงานและเอกสารต่างๆ ก่อนเสนอผู้บริหารอย่างถูกต้องรวดเร็ว
5.    ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักเทคนิคการแพทย์

1.    คัดเลือกหลอดตัวอย่างของผู้บริจาคโลหิตประจำ เพื่อนำตรวจหา RBC antigen
2.    ตรวจ Screening antigen โดยใช้เครื่องอัตโนมัติ (PK 7300)
3.    ตรวจยืนยัน RBC antigen ที่ให้ผลลบอีกครั้งด้วยวิธีอื่นๆ
4.    ตรวจหา RBC antigen โดยวิธี agglutination ใน Microplate
5.    ป้อนผลการตรวจลงในคอมพิวเตอร์
6.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


พยาบาล

ตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาหมู่โลหิตในผู้บริจาคโลหิต, ตรวจสอบความ ถูกต้อง ของ Sticker Unit Number ในใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ถุงบรรจุโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิต, เตรียมถุง บรรจุโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิตก่อนการเจาะเก็บโลหิต, เจาะเก็บโลหิต, ดูแลผู้บริจาคโลหิต หากเกิด ภาวะแทรกช้อนระหว่างการบริจาคโลหิต หรือหลังบริจาคโลหิต, ดูแลสถานที่ที่ใช้ในการรับบริจาคโลหิตให้สะอาด ปราศจากเชื้อ และจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้, จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน, ดูแลเบิกจ่ายคลัง พัสดุงานเจาะเก็บโลหิต, เขียนรายงานการปฏิบัติงานออกหน่วยเคลื่อนที่เสนอผู้บังคับบัญชา, จัดทำเอกสารคุณภาพ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ, ตรวจสอบ ดูแล ส่งซ่อม และติดตามช่างเพื่อสอบเทียบ เครื่องมือ, ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี, ควบคุมดูแล Validate ที่เกี่ยวกับงานเจาะเก็บโลหิต และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเลขานุการ และงานบริหารงานทั่วไป รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บริหาร กลั่นกรองตรวจสอบ เอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา งานบริหารจัดการประสานงานการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ร่างหนังสือภายใน และภายนอก ติดต่อประสานงานกับ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายใน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.    ดำเนินการเรื่องจัดชื้อ/จัดจ้าง และงานพัสดุของงานยานยนต์
2.    ตรวจสอบ และดำเนินการเรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยง/ค่าล่วงเวลา/ค่าอยู่เวรของพนักงานขับรถ
3.    ดำเนินการเรื่องการรับ-ส่งเอกสารของงานยานยนต์ (ระบบสารบรรณ)
4.    ข่วยบริหารจัดการเรื่องการขอใช้รถของงานยานยนต์
5.    จัดตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่ของงานยานยนต์
6.    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1.    บันทึกจัดสรรเงินงบประมาณ
2.    บันทึกการยืนยันรายได้เงินงบประมาณ
3.    บันทึกการยืนยันเงินงบกลาง อาทิ เงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่างประเทศ ในนามสภากาชาดไทย ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เงินงบฉุกเฉินเพื่อการ ช่วยเหลือ รวมไปถึงเงินสนับสนุนงานวิจัย เป็นต้น
4.    ตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายฯ/ภาคบริการโลหิตแห่งขาติ/งานบริการโลหิตฯ และควบคุมการใช้ งบประมาณ พร้อมตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
5.    ตรวจสอบ และบันทึกรายการจอง/ผูกพันงบประมาณ เงินสภากาชาดไทย และอื่นๆ
6.    ตรวจสอบและบันทึกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินสภากาชาดไทย และอื่นๆ
7.    ตรวจสอบ/บันทึกเอกสารจัดซื้อ จอง-ผูกพัน งบประมาณ
8.    จัดทำงบประมาณประจำปีตามแผนงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
9.    ควบคุม และรายงานงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้งานจริง
10.    จัดทำรายงานประมาณรายจ่ายประจำเดือน และประจำปีขององค์กร


พนักงานขับรถ

1.    ยกและขนอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต และดูแลผู้บริจาคโลหิตหลังการบริจาคโลหิต
2.    ขับรถส่งโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปที่สถานีขนส่งเพื่อส่งไปยังภาคบริการโลหิตทั้งใน และนอกเวลาทำการหรือวันหยุดราชการ
3.    รับ-ส่ง ตัวอย่างโลหิตเพื่อตรวจที่ภาคบริการโลหิตๆ
4.    ดูแลเครื่องดื่ม และของว่างสำหรับผู้บริจาคโลหิต
5.    ดูแล ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
6.    ประสานงานสภาพรถกับเจ้าหน้าที่บริหาร และส่งข่อม/บำรุงรักษาตามวาระการใช้งาน
7.    ขับรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานตามหน่วยงานต่างๆ
8.    ขับรถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามตารางปฏิบัติงานออกหน่วยเคลื่อนที่
9.    บันทึกรายงานการใช้รถประจำวัน
10.    ตรวจนับขนมและเครื่องดื่มสำหรับจัดเลี้ยงผู้บริจาคโลหิต
11.    ดูแลเครื่องมือเกี่ยวกับรถยนต์
12.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงาน สภากาชาดไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 | 8 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments