กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

กรมควบคุมโรค  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/15220/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-20,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวัณโรค)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศกองวัณโรค

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (STAR 2021 – 2023)

ด้วยกองวัณโรคจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (STAR 2021 – 2023)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-20000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000-15000 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์

๑. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ตำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
๒. ชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
๔. มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งการพูด อ่าน และเขียนในระดับดี หรือพอใช้
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี (โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office อาทิเช่น MS Word, Excel และ Power point)
๖. มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ มีความอดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
๗. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
๘. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๙. เป็นผู้มีความเช้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและ เงื่อนไขต่างๆ ตามที่กองวัณโรคกำหนด
๑๐. หากมีประสบการณ์ทำงานพ้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านวัณโรค หรือทางด้าน จุลชีววิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อย่างน้อย ๑ ปี


พนักงานขับรถยนต์

๑. คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง/ปริญญาตรี
๒. เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
๓. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค ต้องห้าม ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์หรือผู้เชียวชาญเกี่ยวกับสารเสพติดใดๆ และสิ่งมึนเมา สายตา การมองเห็น ตาบอดสี การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส และหัวใจผิดปกติ
๔. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษา
๕. มึใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึง ปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๖. ถ้าขับรถยนต์ประเภทรถ X-ray ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคนิคการแพทย์

๑. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัณโรค และวัณโรคดื้อยาด้วยเทคนิคตรวจต่างๆ เช่น Xpert, LPA, TB-LAMP,. IGRA, Culture, Smear เป็นต้น และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วทันเวลา
๒. บันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในโปรแกรม NTIP หรือโปรแกรมบันทึก ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสานงานเพื่อให้การส่งต่อ specimen มาตรวจที่ครบถ้วน ทั้งกับโรงพยาบาลใน พื้นที่ ระดับเขตและส่วนกลาง
๔. ประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายความครอบคลุมการตรวจ DST ใน ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
๕. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์วัณโรคทั้งภายในและภายนอก (Internal and External control) เพื่อผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ น่าเชื่อถือในทุกการทดสอบ
๖. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน และขั้นตอนการทดสอบ (SOP) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๗. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งการบำรุงรักษา เครื่องมือเพื่อให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ
๘. รวบรวมข้อมูลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อแจ้งหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง และนำมาทำการวิเคราะห์และติดตามกับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป
๙. สนับสนุน ตอบปัญหา เผยแพร ข้อมูลทางวิชาการด้านการชันสูตรโรคทาง ท้องปฏิบัติการแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
๑๐. ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานต่างๆ ในโครงการๆ
๑๑. สรุปประชุมต่างๆ
๑๒. สามารถหมุนเวียนการทำงานเมือมีบุคคลากรขาด และไม่เพียงพอทั้งในระดับ ส่วนกลาง กองวัณโรคและระดับเขตได้
๑๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

๑. ขับรถยนต์ประเภทรถตู้ รถ X-ray ของกองวัณโรค ทั้งภายในกรุงเทพฯ และเขต
ปริมณฑล และการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดในภารกิจของโครงการฯ
๒. รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ประเภทรถตู้ รถ X-ray ตรวจสภาพเครื่องยนต์ และตัวถัง เครื่องยนต์ และส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวย ความสะดวกในการเดินทางไปราชการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ
๓. ขับรถยนต์ประเภทรถตู้ รถ X-ray ของกองวัณโรค ทั้งภายในกรุงเทพฯ และเขต ปริมณฑล และการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดในภารกิจของโครงการฯ
๔. มีหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกประวัติและการใช้งานขับรถยนต์ประเภทรถตู้ รถ X-ray การลงเวลา การลงเลขไมล์ระยะทาง การลงบันทึกการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่องยนต์ และตรวจสอบ สิ่งจำเป็นอื่น ๆ เพื่อการดูแลสภาพรถยนต์ประเภทรถตู้ รถ X-ray ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานหากมีความ ผิดปกติ ชำรุด ต้องรีบรายงานและแจ้งผู้บริหารให้รับทราบในทันที
๕. ขับรถยนต์ประเภทรถตู้ รถ X-ray สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ และอำนวย
ความสะดวกในการเดินทางไปราชการ การประสานงานราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ทั้ง ภายในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
๖. ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยเหลืองานบริหาร งานการเงินและบัญชี งานธุรการ งาน
หนังสือ งานแม่บ้าน ในการขนสิ่งของการขนส่งยา และนํ้ายาตรวจวัณโรค การจัดเตรียมเอกสารสัมภาระ สิ่งของทางราชการ ที่มีขนาดใหญ่ มีนํ้าหนักที่ต้องใช้กำลัง เมื่อต้องเดินทางไปราชการนอกสถานที ไปราชการ ภาคสนาม หรือต่างจังหวัด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมโรค  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ทีงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารทั่วไป

กองวัณโรค กองวัณโรค ถนนสุดประเสริฐ (ผิงขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร102120 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมโรค

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments