Categories
breaking news

ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

ลิงค์: https://ehenx.com/15211/ หรือ
เรื่อง:


ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกการให้บริการตามความในลำดับที่ 19.2 รายการอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตามอัตราค่าบำรุงการตรวจวิคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับที่ 2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Real time RT – PCR อัตราค่าบริการ 1,300 บาท

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

Comments

comments