กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15094/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค,ช่างเจาะบ่อบาดาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร,ระยอง,ราชบุรี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรน์าบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเจาะบ่อบาดาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-11280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
๕.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
๕.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
๕.๑ สาขาวิชาโยธา
๕.๒ สาขาวิชาการก่อสร้าง
๕.๓ สาขาวิชาสำรวจ
๕.๔ สาขาวิชาไฟฟ้า
๕.๕ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
๕.๖ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๕.๗ สาขาวิชาเครื่องกล
๕.๘ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
๕.๙ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
๕.๑๐ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
๕.๑๑ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
๕.๑๒ สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


ช่างเจาะบ่อบาดาล

๕.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในทุก สาขาวิชา หรือ
๕.๒ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อนํ้าบาดาล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ยังไม,หมดอายุ หรือ (๒) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานํ้าบาดาล หรือ
(๓) ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที,มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๖.® ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุ ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการ ทดสอบความชำนาญ จัดทำ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฟิกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วม ดำเนินการจัดฟิกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๕) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๖.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี๋ที่กำหนด
๖.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


นายช่างเทคนิค

๖.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๖.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๒) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างเจาะบ่อบาดาล

๕.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในทุก สาขาวิชา หรือ

๕.๒ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อนํ้าบาดาล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ยังไม,หมดอายุ หรือ (๒) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานํ้าบาดาล หรือ
(๓) ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที,มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใซัผู้สำเร็จการศึกษๅระดับปริญญๅ ปฏิบัติงานด้านช่างเจาะบ่อบาดาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๖.๑ ด้านการปฏิบัติการ
ดำเนินการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ควบคุมเครื่องเจาะ แกไขปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลง อุปกรณ์การเจาะ Fishing อุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า รวมทั้งบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใชีในการเจาะ

๖.๒ ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

(๑) ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๒) ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป
(๓) ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไป
(๔) ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทั่วไป
(๕) ความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
(๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๕๔๗ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐


นายช่างเทคนิค

(๑) ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ความรู้ด้านเครื่องกล
(๓) ความรู้ด้านโยธา การก่อสร้าง และสำรวจ
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐


ช่างเจาะบ่อบาดาล

ความรู้เกี่ยวกับการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ควบคุมเครื่องเจาะ แก้ไขปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ Fishing อุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า รวมทั้งบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments