กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15076/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบ้ตเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบชัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านื้[นทุกสาขาวิชา


นักกายภาพบำบัด

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบโรคศึลปะสาขากายภาพบำบัด หรือ ใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกตํ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทาง แพทย์แผนจีนหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณรุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!ม่ตั้ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป๋าหมายของส่วน ราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคงใน ระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการ กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระดับประเทศ แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานคุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานประสานงาน ดำเนินงาน ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อีกทั้งรับผิดชอบงานบังคับใซ้กฎหมาย ลำดับรอง และรวบรวมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของงานทะเบียนจังหวัด โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
๒.๑ งานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๒.๒ งานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
๒.๓ งานเฝืาระวังการละเมิดสิทธิและการแบ่งปันผลประโยชน์
๒.๔ งานแผนงาน รายงานผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการทั่วไป


นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบ ประสาท และความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพ ชนิดต่าง ๆ เพื่อฟินฟู ป่องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ ให้ กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ ควบคุม โรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบ และวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านการ สาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ้ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการ เกี่ยวกับ พัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทาง ราชการ การรวบรวม ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การ เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
–    การวางแผนและการจัดทำแผน
–    งานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
–    งานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
–    งานเฝืาระวังการละเมิดสิทธิและการแบ่งปัน ผลประโยชน์
–    งานแผนงาน รายงานผลการดำเนินงาน และ บริหารจัดการทั่วไป


นักกายภาพบำบัด

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้ทางกายภาพบำบัด
–    ทักษะและความรู้ทางกายภาพบำบัดในชุมชน/ การทำงานในชุมชน
–    จรรยาบรรณวิชาชีพนักกายภาพบัด
–    ทัศนคติที่ดีต่องานกายภาพบำบัด


นักวิชาการสาธารณสุข

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อาทิ งานระบาดวิทยา งานนิองกันและควบคุมโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานภูมิคุ้มกันโรค (EPI) งานอนามัยการเจริญทันธุ
–    ทักษะและความรู้การทำงานในชุมชน
–    ทัศนคติที่ดีต่องานสาธารณสุข


เจ้าพนักงานธุรการ

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    งานสารบรรณ งานธุรการ
–    ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
–    กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ ปฏี,บตงาน
–    ทัศนคติที่ดีต่องานธุรการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 5 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments