กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -27 ส.ค. 2564 รวม 45 อัตรา,

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -27 ส.ค. 2564 รวม 45 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15061/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,ช่างเทคนิคทั่วไป,พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย,เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน,เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-29,520
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23110-29520 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23110-29520 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

 1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
 3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และต้องไม่มีอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง – ต์า โรคเบาหวาน โรคตาบอดสี และโรคความบกพร่องทางการได้ยิน ชิ่งเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบ้ติงานในตำแหน่งนี้
  ทั้งนี้ จะต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายได้เกณฑ์มาตรฐานของผู้ปฏิบิตงานบนอากาศยาน ซึ่งปฏิบ้ติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ช่างเทคนิคทั่วไป

 1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสื่อสารและ โทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

 1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาซีพชั้นสง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิขาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 3. เป็นผู้ถือใบอนุญาตซับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนถึงวันที่สมัครสอบ) ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. ต้องมีส่วนสูง ไม่ตํ่ากว่า 164 เซนติเมตร
 5. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การไต้ยินปกติ สายตามองเห็นปกติและไม่บอดสี รวมทั้งต้องว่ายนํ้าได้

เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน

 1. อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ) –
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และต้องไม่มีอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง – ตา โรคเบาหวาน โรคตาบอดสี และโรคความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้
  ทั้งนี้ จะต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายได้เกณฑ์มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

 1. อายุไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาไฟฟ้า สาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสื่อสารและ โทรคมนาคม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน (Avionics) ประกอบด้วย ระบบติดต่อสื่อสาร บนอากาศยาน (Communication) ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ (Navigation) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
 3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน สาขาวิชาสื่อสารและโทรคมนาคม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ไฟฟ้า) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) ต้องเป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำ อากาศยาน (Avionics) ประกอบด้วย ระบบติดต่อสื่อสารบนอากาศยาน (Communication) ระบบเครื่องช่วย เดินอากาศ (Navigation) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 11 ปี หรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชา เทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน สาขาวิชาสื่อสารและโทรคมนาคม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้ากำลัง) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน (Avionics) ประกอบด้วย ระบบติดต่อสื่อสารบน อากาศยาน (Communication) ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ (Navigation) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
 5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาสื่อสาร และโทรคมนาคม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีไฟฟ้า) สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทอนิกส์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำอากาศยาน (Avionics) ประกอบด้วย ระบบติดต,อสื่อสารบนอากาศยาน (Communication) ระบบ เครื่องช่วยเดินอากาศ (Navigation) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ มาแล้วไม1น้อยกว่า 8 ปี หรือ
 6. ผู้สมัครที่ไม่มีคุณวุฒิตามข้อ-
 7. ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในการปฏินํติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน (Avionics) ประกอบด้วย ระบบติดต่อสื่อสารบนอากาศยาน (Communication) ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ (Navigation) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน หรือ เฮลิคอปเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี และต้องมีคุณสมบิตเพิ่มเดิม ดังนี้
 8. ได้รับประกาศบียบัตรจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ในสาขาวิชาสื่อสาร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 9. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่น ๆ ที่ไม,ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ท. ต้องสำเร็จหลักสูตรในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสื่อสารและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิทยุและโทรคมนาคม
 10. เป็นผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบินได้เกณฑ์มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน บนอากาศยาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

 1. อายุไม่เกิน 62 ปี บริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาต้นหน บังคับการบิน สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ (ต้นหนบังคับการบิน) ต้องเป็นผู้มีความรัความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือควบคุมการลงจอดและขึนบินของอากาศยาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
 3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาต้นหนบังคับการบิน สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ต้นหน บังคับการบิน) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือควบคุมการลงจอดและขึ้นบินของอากาศยาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 11 ปี หรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาต้นหนบังคับการบิน สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ต้นหน บังคับการบิน) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือควบคุมการลงจอดและขึ้นบินของอากาศยาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
 5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาต้นหนบังคับการบิน สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ต้นหน บังคับการบิน) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือควบคุมการลงจอดและขึ้นบินของอากาศยาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
 6. ผู้สมัครที่ไม่มีคุณวุฒิตามข้อ
 7. ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือควบคุมการลงจอดและ ขึ้นบินของอากาศยาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี และต้องมีคุณสมบิตเพิ่มเดิม คังนี้
 8. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ในสาขาวิชาต้นหน บังคับการบิน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ต้นหนบังคับการบิน)
 9. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่น ๆ ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต้องสำเร็จหลักสูตรในสาขาวิชาต้นหนบังคับการบิน สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการ จัดการจราจรทางอากาศ
 10. ต้องไม่เว้นว่างจากการปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือควบคุมการลงจอดและ ขึ้นบินของอากาศยาน ต่อเนื่องเกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
 11. เป็นผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ได้เกณฑ์มาตรฐานของ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

 1. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานในการจัดเตรียมสารฝนหลวงและการบดสารฝนหลวง ภาคพื้นดิน รวมทั้งการลำเลียงขึ้นอากาศยาน
 2. ปฏิบัติงานโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน พร้อมทั้งกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบดโปรย ให้ปฏิบัติงานโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยานได้ตามที่นักวิทยาศาสตร์กำหนด
 3. บันทึกและจัดทำข้อมูลการโปรยสารฝนหลวงขณะปฏิบัติงานบนอากาศยานประจำวันเพื่อใช้ ในการวิจัยและพัฒนาการใช้สารฝนหลวงสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอน
 4. กำกับ ดูแล และร่วมเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน ในการเตรียมอุปกรณ์ สารฝนหลวง เครื่องบดสารฝนหลวง และเครื่องยนต์ต้นกำลัง ในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
 5. ควบคุม สำรวจ ตรวจนับ จัดเรียง กำกับ ดูแลคลังสารฝนหลวง และการจัดวางสารฝนหลวง เคลื่อนย้าย ขนส่งสารฝนหลวงทั้งภายในคลังสารฝนหลวง และระหว่างศูนย์/หน่วย ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของการใช้งานและการจัดเก็บ รวมทั้งการเตรียมการจัดชื้อจัดจ้างเพื่อให้มีสารฝนหลวงเพียงพอต่อการใช้งาน
 6. ทำการจัดเก็บตัวอย่างสารฝนหลวงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพสารฝนหลวง และการเตรียม/บดสาร ฝนหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ และการตรวจสอบเครื่องบดสารฝนหลวง เครื่องยนต์ต้นกำลัง และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเตรียมสารฝนหลวงให้สามารถพร้อมใช้งานได้
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับนายช่างเครื่องกลในการดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที,ใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งปฏิบัติงานบริการงานทั่วไปของศูนย์/หน่วย ๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิคทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ (DVOR/DME) และระบบไฟฟ้าสนามบิน (ทางวิ่ง – ทางขับ ไฟส่องลานจอดเครื่องบิน)
 2. ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเตือนภัย ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวย ความสะดวก โนเขตพื้นที่รับผิดชอบของสนามบิน
 3. ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใข้ร่วมกับโทรทัศน์กล้องวงจรปิดประจำสนามบิน
 4. ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องจักรกล ประจำสนามบินให้พร้อมใข้งานอยู่เสมอ
 5. จัดทำข้อมูลการซ่อมบำรุง ประเมินราคาการซ่อม และรายงานสรุปการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
 6. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ประจำสนามบิน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลส้มฤทธิ้ของงาน
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

 1. ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการ และมาตรฐาน สนามบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 2. ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาคยานทุกแบบ เข่น ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ เป็นต้น เพื่อเตรียมวางแผนในการกู้ภัย
 3. ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร เช่น ช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบเหต ต้ควบคุมระบบ ไฟฟ้าหลัก เป็นต้น เพื่อเตรียมวางแผนในการกู้ภัย
 4. ดำเนินการกู้ภัยทุกขนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณเขตสนามบิน และเขตรับผิดชอบ
 5. ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณเขตสนามบินและเขตรับผิดชอบ โดยใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ประจำรถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีเพลิง โดยใช้สารดับเพลิงประเภทนํ้ายาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย
 6. ช่วยฟ้นคืนซีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยในบริเวณเขตสนามบินและเขตรับผิดชอบ
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในเขตสนามบินและภายนอกเขตสนามบิน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณ์Iด้รับการร้องขอ
 8. จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ฝืกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผน ๆ และเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 9. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
  ตลอดเวลา
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุอากาศยานในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการช่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชัต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. ปฏิบัติหน้าที่รับ – จ่ายพัสดุอากาศยาน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุอากาศยาน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 3. จัดทำรายงานสรุปยอดการเบิกจ่าย ยอดคงเหลือของพัสดุอากาศยานให้เป็นปัจจุบัน
 4. ดำเนินการตรวจสอบอายุการใช้งานของพัสดุอากาศยาน ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน
 5. ดูแลรักษาความสะอาด จัดหมวดหมู่ แยกประเภท รวมถึงจัดวางพัสดุอากาศยานให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสม
 6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ชองงาน
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 1. เป็นผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 2. ตรวจซ่อมปรับแต่ง บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องตรวจอากาศชั้นบน เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น เครื่องเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน เครื่องติดตามอากาศยาน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องใช้Iฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้อยู่ไนสภาพพร้อมที่จะใซังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 3. ทำหน้าที่ตรวจสภาพอากาศ
  ก. ตรวจสภาพอากาศภาคพื้น ดังนี้
 4. ตรวจอากาศชั้นบน
 5. ตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
 6. ตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น
 7. ตรวจอากาศผิวพื้น
  ข. ตรวจสภาพอากาศบนอากาศยานขณะทำการบิน
 8. ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องมือตรวจ สภาพอากาศประจำวัน สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการซ่อมบำรุงและปรับแก้เครื่องมือตรวจสภาพอากาศ และ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อให้มีฐานข้อมูลตรวจสภาพอากาศตลอดทั้งปี สนับสนนข้อมูลให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง สำหรับประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทึ่โด้รับมอบหมาย

ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

 1. รับผิดขอบในการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำ อากาศยาน (Avionics) ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและปลอดภัย
 2. รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำ อากาศยาน (Avionics) ตามกำหนดเวลา (Scheduled Maintenance) นอกกำหนดเวลา (Unscheduled Maintenance) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบิน
 3. รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำ อากาศยาน (Avionics) ในความรับผิดชอบ ให้มีอุปกรณ์ครบล้วนเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติการบินได้ตลอดเวลา รวมทั้งตรวจซ่อมก่อนทำการบิน ระหว่างทำการบิน และหลังทำการบิน
 4. รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนจัดหา จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำอากาศยาน (Avionics) สำหรับใช้งานกับอากาศยาน
 5. รับผิดขอบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน เช่น การรับ การจัดเก็บ การเบิก การจ่าย เป็นต้น
 6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านเอกสารเทคนิค (Technical Document) ข้อมูลอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน (Avionics Equipment Specifications) เพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง (Troubleshooting)
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

 1. รับผิดชอบในการบริการข่าวสารการบินที่จำเป็น (Mandatory Air Traffic Advisory Service) ให้แก่นักบิน ก่อนทำการบิน หรือขณะทำการบินที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการช่วยทำให้ นักบินสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย
 2. รับผิดชอบในการควบคุมจราจรทางอากาศให้กับอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และอากาศยานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอใช้พื้นที่เขตบริเวณสนามบิน (Aerodrome Traffic Zone) ของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 3. รับผิดชอบในการควบคุมจราจรทางอากาศให้กับอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ขอใช้พื้นที่เขตบริเวณสนามบิน (Aerodrome Traffic Zone) ที่ไม่มีหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Unit)
 4. รับผิดชอบในการรับและส่งข่าวสารการบินด้วยระบบต่าง ๆ เข่น ระบบรับและส่งข้อมูล ข่าวสารการบินอัตโนมัติ (Automatic Message Switching System ; AMSS) โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร รวมทั้ง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา
 5. รับผิดชอบในการตรวจสอบข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Services ; AIS) และประสานงานแผนการบิน (Flight Plan) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
 6. รับผิดชอบในการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และแนะนำในการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทาง อากาศในเขตรับผิดชอบ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
 7. รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ คัดเลือก เรียบเรียง รับและส่งข่าวสารการบิน ประเภทต่าง ๆ โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Service)
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

การประเมินครั้งที่ ๑

 • ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงานใน สังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • ความรู้พื้นฐานทางช่างทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
  การประเมินครั้งที่ ๒ ทดสอบและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ห่วงท่า วาจา มนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ทางช่างที่จำเป็น 

ช่างเทคนิคทั่วไป

การประเมินครั้งที่ ๑

 • ความรู้พื้นฐานทางระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื่องจักรกล ระบบเครื่องยนต์ ระบบงานโยธา
 • ความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวซ้อง และฉบับแล้ไขเพิ่มเดิม

การประเมินครั้งที่ ๒

 • ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจา มบุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น 

พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

การประเมินครั้งที่ ๑

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตับเพลิง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสนามบิน และการบิน
 • ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  การประเมินครั้งที่ ๒
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ดันพื้น (PUSH
 • UP) จำนวน ๓๐ ครั้ง ลุกนั่ง (SIT
 • UP) จำนวน ๓๐ ครั้ง

การประเมินครั้งที่ ๓

 • ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็น ประโยขน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจา มบุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ จรรยาบรรณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน

การประเมินครั้งที่ ๑

 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ความรู้การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารจัดการคลังพัสดุ
 • ความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

การประเมินครั้งที่ ๒

 • ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหนัาที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ห่วงท่า วาจา มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินครั้งที่ ๑

 • ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับภารกิจ หน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

การประเมินครั้งที่ ๒

 • ทดสอบและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท,วงท่า วาจา มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไหวพริบปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงทักษะความสามารถในการใช้เครื่องวัดทาง อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

การประเมินครั้งที่ ๑

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยาน
 • ความรู้เรื่องหลักการทำงาน และส่วนประกอบของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน
 • ความรู้เรื่องการช่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำอากาศยาน (Avionics Maintenance)
 • ความรู้เรื่องนิรภัยการบิน (Flight Safety) และสมรรถนะของ มนุษย์สำหรับการช่อมบำรุงอากาศยาน (Human Performance for Aircraft Maintenance)
 • ความรู้เรื่องพัสดุอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน
 • ความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเดิม

การประเมินครั้งที่ ๒

 • การไข้คู,มือการช่อมบำรุง (Aircraft Maintenance Manual)
 • การใช้งานเครื่องมือและเครื่องมือวัดในการช่อมบำรุงอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน (Avionics)
 • การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน (Avionics) การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขช้อขัดซ้อง (Troubleshooting) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวซ้อง

การประเมินครั้งที่ ๓

 • ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจา มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

การประเมินครั้งที่ ๑

 • ความรู้เรื่องกฎหมายการบิน (Air Law)
 • ความรูเรื่องหลักการบิน โครงสร้างของท้วงอากาศ การใช้กฎ วิธีดำเนินการ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารการบิน สิ่งอำนวยความ สะดวกในการเดินอากาศ อุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Equipment)
 • ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาการบิน ปรากฎการณ์ของสภาพอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะเด่นที่ใช้อ้างอิง และลักษณะของจราจรทางอากาศ
 • ความรู้เรื่องการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service) เขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) และเล้นทางการบิน (Area Control Service)
 • ความรู้เรื่องนิรภัยการบิน (Flight Safety) แผนการฉุกเฉิน แผนการด้นหาและช่วยเหลือ
 • ความรู้เรื่องสมรรถนะบุคคล (Human Performance) ที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการเมื่อเกิดสภาวะ คุกคาม และข้อผิดพลาด (Threat and Error Management)
 • ความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฉบับที่แล้!ขเพิ่มเดิม

การประเมินครั้งที่ ๒

 • การปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณเขตสนามบิน (Aerodrome Traffic Zone)
 • การปฏิบัติงานการรับ
 • ส่งข้อมูลขำวสารการบินในระบบอัตโนมัติ (Automatic Message Switching System ; AMSS)
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ และลุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Equipment)

การประเมินครั้งที่ ๓

 • ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ห่วงท่า วาจา มบุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหว พริบปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. – 27 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments