สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -16 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -16 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15032/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ฉะนั้น อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๕๐๘ คอมพิวเตอร์กราฟิก/คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและ การสื่อสารการศึกษา/ดิจิทัลอาร์ต (ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตรศึลปี/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และ มัลดิมีเดีย/ติจิทัลมีเดีย
๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๖๐๑ อาหารและโภชนาการ/โภขนาการขุมขน/โภชนบำบัด/โภชนาวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการ และบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
๒.๒.๓ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๖๐๔ ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบ แฟชั่นและการจัดการสินค้า/ออกแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑณศิลปี-แฟชั่นดีไซด์/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
๒.๒.๔ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๗๐๒ การโรงแรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT/การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/การ จัดการท่องเที่ยว/การจัดการประขุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไมซ์/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม/การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและ การท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ
๒.๒.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments