Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 56 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลิงค์: https://ehenx.com/13868/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,พนักงานด้านกฎหมาย,พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงานด้านกฎหมาย และตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงาน ด้านกฎหมาย และตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงานด้านกฎหมาย และตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานด้านกฎหมาย

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

 • ต้องเป็นผู้!ด้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือ
 • เป็นผู้!ด้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งาน ด้านการศึกษาพิเศษ
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 

พนักงานด้านกฎหมาย

ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขานิติคาสตร์ 


พนักงานจัดการงานทั่วไป

ต้องเป็นผู้[ด้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
 2. การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทุกประเภท (Early
  Intervention : El)
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 4. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานด้านกฎหมาย

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
 3. ร่วมดำเนินการด้านการศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น ในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง การดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 4. ร่วมอำนวยการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุม เสนอความเห็น จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสบุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานสารบรรณ
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม
 3. ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การ บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ร่วมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
 5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
 6. ส่งเสริม สนับสบุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้บรรลุ ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

ครูผู้สอน

 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
 • กฎหมาย และระเบียบ ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็ก พิการ (EI) 

พนักงานด้านกฎหมาย

 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
 • กฎหมาย และระเบียบ ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 


พนักงานจัดการงานทั่วไป

 • พระราชบัญญ้ติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้โขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments